DobréZnámky.cz

Daňová politika v EU

 Mantinely pro jednotlivé typy daní v EU. Koordinace a harmonizace versus konkurence daňových systémů. Nástroje a aktéři daňové politiky EU. Daně jako příjem rozpočtu Evropské unie. Daňová politika hraje významnou úlohu na vnitřním trhu,...

Ochrana hospodářské soutěže na jednotném vnitřním trhu

 Vymezte pojem „hospodářská soutěž“. Specifikujte relevantní trh. Přibližte formy zneužití hospodářské soutěže. Z jakého důvodu je potřebná ochrana hospodářské soutěže na vnitřním trhu? Jakými způsoby je možné prosazovat dodržování pravidel hospodářské soutěže? Je fungování...

Finanční, dluhová a hospodářská krize eurozóny

V čem lze spatřovat příčiny současné krize v eurozóně? Objasněte průběh krize a mechanismy stabilizace hospodářské situace v eurozóně. Jaké jsou scénáře budoucího vývoje eurozóny? Lze považovat Smlouvu o fiskální odpovědnosti za optimální fiskální...

Fiskální disciplína v měnové unii

Legislativní rámec Paktu stability a růstu. Programy stability a konvergenční programy. Dosavadní vývoj a plnění Paktu stability a růstu. Reforma Paktu stability a růstu – balíček šesti aktů reformy ekonomického vládnutí „six-pack“. Analyzujte fiskální...

Měnová politika zemí EU

 nezapojených do měnové unie. Kurzový mechanismus ERM II. Kurzová politika a plnění konvergenčních kritérií zemí neparticipujících na měnové unii. Strategie členských zemí v otázce přistoupení k eurozóně. Jaké jsou oficiální klíčové dokumenty ČR pro...

Strategie měnové politiky ECB

 Prioritní cíl a jeho kvantifikace. Pilíře měnové strategie ECB. Hlavní kategorie nástrojů měnové politiky ECB a jejich využití. Je ECB při realizaci společné měnové politiky úspěšná? Jaké postavení za dobu své existence získala eurozóna...

Jednotný vnitřní trh EU a jeho důsledky pro ČR

Do roku 2020 by mělo být dosaženo 5 konkrétních cílů Zvýšit míru zaměstnanosti na 75% obyvatelstva v produktivním věku 3% HDP by měla být do výzkumu a vývoje investována V oblasti klimatu by mělo být dosaženo...

Dopravní politika

  Vedle zemědělství, zahraničního obchodu a rybolovu je doprava čtvrtým a posledním odvětvím, u něhož se členské státy rozhodly předat veškeré kompetence na úroveň Společenství, tedy provádět zde společnou politiku. V současné době dochází v Evropské...

Pojetí světové ekonomiky jako předmětu zkoumání

Světová ekonomika – vědní disciplína, studijní obor Světové hospodářství – obsahem vědní disciplína světové ekonomiky Pojetí: Široké – světové hospodářství je ekonomický systém, který je tvořen prvky a vazbami (kapitálové, měnové atd. Úzké –...

Světová ekonomika

  V současnosti probíhá ve světě globalizace a internacionalizace. Ty mají za následek vznik mezinárodních organizací (např. WTO). Zlom s velkou ekonomickou krizí na konci 20. let 20. století – Zánik dosavadních ek. Vztahů. Dospělo se...