DobréZnámky.cz

Výrobní kapacita a časový fond

– je maximální množství výrobků, které podnik může vyrobit za optimálních podmínek na svém výrobním zařízení za jednotku času (zpravidla rok). Je svázána s fixními náklady.   Optimální podmínky – jsou podmínky nejpříznivější, tzn. dostatečný...

Řízení oběžného majetku v podniku

  Řízení oběžného majetku podniku zahrnuje: – řízení zásob – řízení pohledávek – řízení peněžních prostředků   1. 1. Řízení zásob efektivní zabezpečení výrobních i nevýrobních procesů v podniku surovinami, materiálem a výrobky v požadovaném množství...

Architektura dvacátého stojetí

O architektuře dvacátého stojetí byly již napsány stovky /možná i tisíce/ odborných statí a knih, přesto je to téma které neustále volá po nových pohledech na naši nedávnou minulost i současnost. Pojďme se dnes...

Mechanické kmitání

(Kmitání mechanického oscilátoru) – pohyb, při kterém se těleso nebo HB pohybuje po úsečce nebo křivce okolo rovnovážné polohy Periodický kmitavý pohyb – těleso/HB konající pohyb prochází v pravidelných intervalech rovnovážnou polohou – grafem závislosti...

Změny skupenství látek

Změny skupenství látek   Skupenství – charakterizuje stav tělesa z termodynamického hlediska Pevné – látka zachovává tvar i objem – potenciální energie částic je větší než pohybová – částice uspořádány v krystalické mřížce Kapalné – látka...

Struktura a vlastnosti pevných látek

Struktura a vlastnosti pevných látek Pevné látky – zachovávají si tvar i objem(pokud na ně nepůsobí vnější síly) krystalické – charakteristické pravidelným uspořádáním částic, z nichž jsou složeny, mají stálou teplotu tání monokrystaly – uspořádány...

Struktura a vlastnosti kapalin

 Struktura a vlastnosti kapalin – mají stálý objem, tvar ne – přizpůsobují nádobě – částice kapalin kmitají neustále kolem své rovnovážné polohy, díky kinetické energii z ní ale vždy po čase uniknou, zvýšením teploty snížíme...

Struktura a vlastnosti plynů

Struktura a vlastnosti plynů Relativní atomová hmotnost – ma je klidová hmotnost atomu a mu je atomová hmotnostní konstanta = 1/12 hmotnosti atomu nuklidu uhlíku , mu ≈ 1,66.10-27 kg            Relativní molekulová hmotnost...

Molekulová fyzika a termodynamika

Molekulová fyzika a termodynamika Termodynamika – zkoumá fyzikální děje z makroskopického hlediska, nebereme v úvahu částicové složení látek – zkoumá vlastnosti látek v závislosti na jejich složení(mikroskopické hledisko) Molekulová(statistická) fyzika Kinetická teorie látek látky se skládají z částic(atomů,molekul,iontů…)...

Mechanika kapalin a plynů

Mechanika kapalin a plynů Hydro(aero)statika Základní vlastnosti kapalin a plynů – tekutost – díky snadné vzájemné pohyblivosti částic, z nichž se tekutiny(plyny+kapaliny) skládají, tekutost charakterizuje viskozita(vnitřní tření) – tření které vzniká mezi částicemi látky, plyny...