Kategorie: Fyzika

Elektromagnetické kmitání a vlnění

Spotřebitelská síť praktické využití elektromagnetické kmitání jako zdroje napětí jsou zde alternátor, frekvence bývají 50 Hz, a elektromagnetické kmitání zde označujeme jako střídavý proud, střídavé napětí Mimo spotřebitelskou síť jako zdroj napětí je zde...

Fyzika atomového jádra

Jádro centrální část atomu, výrazně malá ve srovnání s obalem, průměr jádra je asi 10-15 m tvoří skoro celou hmotnost atomu Složení jádra jádro je složeno z částic – nukleonu – jejich počet označuje nukleonové číslo...

Elektromagnetické záření a jeho energie

Elektromagnetické záření= vlnění vlnění, kde kmitají dvě veličiny charakterizující magnetické pole – vektor magnetické indukce a elektrické pole – vektor intenzity elektrického pole, oba jsou navzájem na sebe kolmé, mají stejnou fázi a kmitají...

Geometrická optika

Optická soustava je soustava, která při průchodu světla zobrazuje obraz, je složena z optických prostředí na jejichž rozhraních dochází k změně směru chodu paprsků zobrazovaný objekt, ze kterého vycházejí paprsky světla množina bodů, ve kterých se...

Vlnová optika

světlo je příčné elektromagnetické vlnění, které nepotřebuje prostředí k tomu aby se sířilo dál Rychlost světla ve vakuu se síří rychlostí c = 3.108m.s-1 Vlnová délka vzdálenost dvou nejbližších bodů kmitajících se stejnou fází vlnová...

Obvody střídavého proudu, střídavý proud v energetice

Střídavé napětí velikost napětí se mění periodicky, zdroj může být například otáčející se závit v MP nebo elektromagnetický oscilátor Střídavý proud vzniká pokud do obvodu s dostatkem volných částic s nábojem připojíme zdroj střídavého napětí – fázový...

Nestacionární magnetické pole

 ve kterém nemá magnetická indukce ani stálý směr, ani stálou velikost vzniká kolem: pohybující se permanentní magnet pohybující se vodič s konstantní nebo časově proměnným proude nepohybující se vodič s časově proměnným proudem Magnetický indukční tok...

Stacionární magnetické pole

 – pole ve kterém působí magnetické síly Stacionární MP vlastnosti pole se s časem nemění, vzniká kolem permanentních magnetů v klidu nebo kolem cívky, vodiče, či dvou rovnoběžných vodičů s konstantním stejnosměrným proudem magnetické pole je...

elektrický proud v kovech

Elektrický proud Děj uspořádaný pohyb částic s nábojem směr se domluvou určil podle směru pohybu kladně nabitých částic(dohodnut v době,kdy se nevědělo, že vedení proudu zprostředkovávají elektrony -> reálný směr proudu je opačný) Veličina vektorová fyzikální...