Kategorie: Chemie

Potenciál elektrody

– měření a teoretický výpočet. Elektrochemická řada napětí kovů Měření – potenciál elektrody nelze přímo měřit. Měřitelný je pouze potenciálový rozdíl mezi dvěma elektrodami. Elektrodové potenciály se proto určují relativně vůči zvolené základní elektrodě....

Oxidace a redukce

    – oxidační a redukční činidla, konjugovaný pár. Příklady redox. Reakcí Redoxní reakce Všechny chem.r., při nichž si reaktanty vyměňují elektrony. Změna oxidačního čísla reaktantů. V redox.r. rozlišujeme oxidaci a redukci. Oxidace – poloreakce, při...

Protolytická teorie kyselin a zásad

 Síla kyselin a zásad. Vodíkový exponent pH  Kyselina – je látka schopná předávat proton (vodíkový kation) jiné látce – je donorem protonu. Zásada je látka schopná vázat proton – je akceptorem protonu. Mechanismus proteolytické...

Chemická rovnováha

  Rovnovážná konstanta. Vliv koncentrace látek, tlaku a teploty na rovnováhu Chemická rovnováha Uvažujeme obecnou rovnici: v1   v2 aA + bB                cC + dD                 [T] v1 = k1 . [A] a ....

Termochemické zákony

  výpočet reakčního tepla. Entropie, Gibsova energie Základem termochemie je zákon formulovaný Hessem: Reakční teplo děje probíhajícího v soustavě látek nezávisí na chemické cestě, nýbrž jen na počátečním a konečném stavu soustavy.   Vyjdeme-li ze...

Reakční rychlost

   teorie chemické kinetiky. Faktory ovlivňující rychlost chem. reakcí Reakční rychlost Reakční rychlost definujeme jako přírustek látkového množství produktu nebo úbytek látkového množství reaktantu za jednotku času. Teorie chemické kinetiky Teorie srážková- vychází z představy,...

Roztoky

   – vznik, složení, tenze páry. Rozpustnost. Směsi plynů, roztoky plynů v kapalinách   Vznik roztoků Snaha o vytvoření méně uspořádaného systému. Snaha čistých látek mísit se a tím vytvářet stabilnější (pravděpodobnější) stav –...

Struktura a vlastnosti látek

   – atomové, molekulové, kovové a iontové   Atomové – základními stavebními jednotkami atomových látek jsou samostatné atomy, které jsou spojeny navzájem systémem kovalentních vazeb, takže celý krystal představuje jedinou obrovskou molekulu. Energie kovalentních...

Skupenské stavy látek

     – fázový diagram jednosložkové soustavy Látky se mohou vyskytovat ve třech skupenských stavech – tuhém, kapalném a plynném. Můžeme k nim řadit i plazmu. Působením vnějších podmínek mohou přecházet z jednoho skupenství do druhého.  ...

Vazba koordinačně kovalentní

iontová a kovová (příklady) Koordinačně kovalentní – je zvláštním typem kovalentní vazby. Oba elektrony zprostředkující vazbu poskytuje pouze jeden z atomů – má ve valenční vrstvě volný elektronový pár (dusík, kyslík). Atom, který poskytuje pro...