DobréZnámky.cz

Fond soudržnosti a iniciativy politiky soudržnosti EU

 Význam a charakteristika Fondu soudržnosti v EU. Iniciativy finančních institucí EU jako zvláštní nástroje podpory politiky soudržnosti v EU. Jaký je současný přístup a konkrétní realizace Fondu soudržnosti v ČR? Ve kterých operačních programech...

Programování strukturální pomoci EU v ČR

 Logika programování strukturální pomoci EU. Programové dokumenty strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013. Legislativní rámec programování. Implementace programů strukturálních fondů EU v ČR. Instituce pro řízení programů. Jaká je současná úroveň realizace a...

Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU

 v období 2007-2013. Architektura politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v letech 2007-2013. Legislativní, finanční a institucionální rámec politiky soudržnosti EU. Jaké jsou dosažené výsledky v oblasti ekonomické, sociální a územní soudržnosti EU?  ...

Soudržnost a konvergence v Evropské unii

 Pojetí soudržnosti v EU. Hospodářská, sociální a územní soudržnost v EU. Cíle a nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Hodnocení politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Má politika soudržnosti EU smysl, nebo je...

Nástroje společné obchodní politiky EU

Vymezte základní typy jednotlivých nástrojů, které EU používá vůči třetím zemím. Jaká je průměrná celní incidence v EU? Preferenční systém v EU, reciprocita a jednostranné zacházení. Obranné obchodně politické nástroje v EU.   Autonomní...

Konkurenceschopnost EU ve světovém obchodě

Vymezte pojem „intra-EU obchod“ a „extra-EU obchod“. Analyzujte postavení EU ve světovém obchodě z hlediska dlouhodobých trendů, pokrývající teritoriální a komoditní strukturu unijního obchodu. Obchodní strategie EU pro období 2011-2020.   Intra obchod EU...

Společná obchodní politika EU

 Vymezte podstatu „společná“ obchodní politika EU a charakterizujte její cíle a oblasti působení. Jaký dopad měla Lisabonská smlouva na SOP EU? Zhodnoťte přínosy, ev.negativa vyplývající z aplikace společných principů obchodní politiky EU pro ČR. Společná...

Daňová harmonizace v EU v oblasti akcízů (spotřebních daní)

  Nutnost harmonizace akcízů. Legislativní zakotvení harmonizace akcízů. Základní směrnice k akcízům. Informační povinnosti v oblasti akcízů. Současný stav harmonizace akcízů v EU. Implementace nejdůležitějších směrnic nepřímého zdanění do právního systému ČR. Akcízy = spotřební daně,...

Daňová harmonizace v EU v oblasti daně z přidané hodnoty

Nutnost harmonizace daně z přidané hodnoty v EU. Legislativní zakotvení harmonizace daně z přidané hodnoty. Základní směrnice k dani z přidané hodnoty. Informační povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty. Současný stav harmonizace DPH v EU. Implementace nejdůležitějších směrnic v oblasti nepřímého zdanění...

Daňová spolupráce v EU v oblasti přímých daní.

  Legislativní zakotvení harmonizace přímých daní. Úloha směrnic při harmonizačním procesu. Vliv judikátů soudního dvora EU na daňovou harmonizaci v oblasti přímých daní. Informační povinnosti v oblasti přímých daní. Současný stav přímých daní v EU včetně propojení...