DobréZnámky.cz

Základy termochemie, chemická kinetika, chemické rovnováhy

Znění otázky: Energetická bilance chem. dějů, reakcí. Reakční teplo. Exotermická a endotermická reakce. Termochemické zákony, teorie chemické kinetiky. Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce. Katalýza, katalyzátory. Chemická rovnováha, rovnovážná konstanta, činitelé ovlivňující chemickou rovnováhu, druhy...

Základní chemické pojmy –

   – látkové množství, oxidační číslo, chemické vzorce   Látkové množství – množství hmoty v systému vyjádřené počtem základních částic a jeho jednotkou je mol. Mol je látkové množství soustavy, jejíž počet základních částic (molekul,...

Látkové soustavy – klasifikace, vyjadřování složení

  Podle počtu složek a fází lze provést základní klasifikaci soustav.   Čisté látky představují vždy jednosložkovou soustavu, která může být jednofázová i vícefázová. Příkladem vícefázových jednosložkových soustav může být voda s ledem, kapalina v rovnováze...

Chemie – stručně vypracované otázky

  1. Vazba kovalentní, princip, vlastnosti sloučenin s kovalentní vazbou, uveďte alespoň 4 příklady sloučenin. Kovalentní vazba je založena na sdílení elektronové ho páru, na jehož vzniku se podílí každý atom jedním elektronem. Uplatňuje...

Charakteristika skla a keramiky

  Sklo je amorfní pevná látka, která vzniká obvykle ztuhnutím taveniny bez krystalizace   Skelná síť na rozdíl od krystalů nemá pravidelné uspořádání na delší vzdálenost Látky tvořící skla: prvky – S, Se oxidy...

Karbidy a nitridy

Neoxidová žárovzdorná keramika. Karbid křemíku a nitrid křemíku, karbid boru a nitrid boru jsou nejdůležitějšími zástupci tzv. neoxidové keramiky. Neoxidová keramika je chemicky velmi stálá za vysokých teplot. Výjimkou je špatná odolnost proti oxidační...

Stručný výklad pojmů

Atom – nejmenší částice, která je nositelem chem. vlastností prvku. Molekula – nejm. částice látky, která je schopná samostatné existence v prostoru. Ionty – je jedno nebo víceatomová částice, která je kladně nebo záporně nabitá....

Složení a struktura atomu

Atom: -jednojaderná elektroneutrální strukturní jednotka -z řeckého átomos=nedělitelný -skládá se z jádra(protony, neutrony) a obalu(elektrony) -základní částice běžné hmoty, nelze ji dále chemickými prostředky dělit   Vývoj názorů na stavbu atomu:   Demokritos (starověk –...

Hmota a látka

Hmota -> skládá se z látky a z pole Látka -> složená z částic, které se pohybují rychlostí menší, než je rychlost světla Soustavy látek -> všechny látky v omezené prostoru Soustava otevřená -> dochází k výměně částic i...

Chemické reakcekce

Chemická reakce je děj vedoucí ke změně chemické struktury látek. Látky, které do reakce vstupují nazýváme reaktanty, látky z reakce vystupující jsou produkty. Při tomto procesu dochází ke změnám v rozmístění elektronové hustoty v...