DobréZnámky.cz

Mezinárodní ekonomické vztahy

  (MEV) 1        Vymezení pojmu a základní formy MEV.. – 1 – 2        Subjekty MEV.. – 1 – 3        Mezinárodní pohyb zboží – 1 – 4        Mezinárodní pohyb služeb. – 3 – 5        Mezinárodní...

Charakteristika světové ekonomiky

(SE) 1        Pojem „světová ekonomika“. – 1 – 2        Vznik světového trhu. – 1 – 3        Základní vývojové tendence. – 2 – 4        Etapy vývoje SE.. – 4 – 5        Struktura SE v současné etapě....

Evropská centrální banka

Úvod Vznik a vývoj Evropské centrální banky a) Hospodářská a měnová unie i)           1.etapa hospodářské a měnové unie ii)          2.etapa hospodářské a měnové unie iii)         3.etapa hospodářské a měnové unie b) Základní charakteristika ECB...

Světová ekonomika

  globálně ekonomický systém, někdy též nazývaný Světové hospodářství. (Nezaměňovat se světovou ekonomií, což je společensko-vědní disciplína, jejímž předmětem je světová ekonomika, a to v teoretické rovině – mezinárodní ekonomií vycházející z mikra a makra a...

Hospodářská politika EU – vypracované otázky

  „Evropská myšlenka“, vznik a vývoj evropské integrace do vzniku jednotného trhu Evropských společenství. Proměny cílů hospodářské politiky ES.   Myšlenky sjednotit Evropu se poprvé objevily již ve 14. století. I v dalších stoletích se...

Lisabonská smlouva

činí z dosavadní procedury „spolurozhodování“ řádnou legislativní proceduru. Ponechává jen několik vyjímek (23 případů), kde je EP pouze konzultován. Navíc i v těchto oblastech je EP posílen – protože v některých případech doposud není...

Soudní dvůr Evropských společenství

(často nazývaný jen „Soudní dvůr“) byl založen v roce 1952 Smlouvou o založení ESUO. Má sídlo v Lucemburku. Jeho úkolem je zajišťovat, aby právní předpisy EU byly vykládány a uplatňovány ve všech zemích EU...

Podpora malých a středních podniků

– kategorie firem, která je svým způsobem hýčkána institucemi EU, jsou to firmy, které mohou rychle vyplňovat mezery na trhu x protiváha větším firmám. Snahou je, aby nebyly znevýhodněny. Vytváří se jim příznivější klima....

Koordinované komunitární politiky

-strukturální pol., regionální pol., politika na podporu výzkumu a techn. Rozvoje, energetická politika, pol. ochrany životního prostředí   Aktuality! Sledovat ke zkoušce! Dramatizuje se situace se s Řeckem – pomoc dojednaná ve výši 3.4. 110mld....

Zemědělská politika

(rybolovná) Tradiční politika – smlouva Římská, zemědělská pol. je na integrační úrovni řešena po všechna následující desetiletí – motivy pro její existenci se měnily. Liší se hlediskem přírodních vlivů – v celém odvětví je nižší...