DobréZnámky.cz

Přístupy k rojektovému řízení v EU a ve světě

Řízení projektového cyklu v EU a logický rámec. Fáze projektového cyklu EU, základní dokumenty a rozhodnutí. Kmen znalostí projektového řízení PMI a základní kompetence podle IPMA. Jak se liší tyto přístupy a co mají...

Udržtelný rozvoj a environmentální politika EU

 Základní principy ochrany životního prostředí. Environmentální akční plány. Zdůvodněte opodstatněnost požadavků na udržitelný rozvoj. Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval schopnost budoucích generací uspokojit své vlastní potřeby...

Podpora vědy a výzkumu v EU

Evropský výzkumný prostor, rámcové programy vědy a výzkumu. Proč dochází k zaostávání rozvoje vědy a výzkum v EU ve srovnání s USA a dalšími světovými konkurenty? Jaké jsou příčiny a možnosti řešení? Co se...

Ekonomika založená na znalostech a informační společnost

 Charakteristika pojmu. Klasifikace znalostí a znalostních procesů. Hlavní pilíře znalostní ekonomiky. Ukazatelé hodnocení úrovně znalostní ekonomiky. Charakteristika informační společnosti. E-aktivity v informační společnosti. Postavení EU ve znalostní ekonomice. Existuje v ČR informační společnost? Zdůvodněte....

Podpora inovací v EU.

 Úloha inovací v rozvoji, definice a členění. Systémový přístup k inovacím – národní a regionální systémy inovací, inovační strategie. Způsoby hodnocení inovací v EU a postavení jednotlivých států a ČR. Jsou v ČR dostatečné...

Konkurenceschopnost ČR.

Postavení ČR z hlediska konkurenceschopnosti ve světě. Analýza faktorů konkurenceschopnosti. Pyramidový model pro ČR. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. Konkurenceschopnost jako fenomén současnosti Globální cíl NSRR 2007-2013: … aby Česká republika byla přitažlivým místem pro...

Konkurenceschopnost EU

Konkurenceschopnost států a regionů a její hodnocení. Základní faktory a modely růstu konkurenceschopnosti. Postavení EU ve světě z hlediska konkurenceschopnosti a srovnání s hlavními soupeři. Hodnocení konkurenceschopnosti ČR. Může se EU stát nejkonkurenceschopnější ekonomikou...

Politika a programování rozvoje venkova v EU a ČR.

  Vymezení problematiky venkova v EU. Formování politiky rozvoje venkova v EU a ČR. Jaké jsou základní odlišnosti procesu programování politiky venkova oproti programování strukturální pomoci v EU? Nástroje a programy politiky rozvoje venkova v ČR. Perspektivy politiky rozvoje...

Perspektivy politiky soudržnosti EU

 v programovém období 2014-2020. Základní klíčové dokumenty budoucího zaměření politiky soudržnosti po roce 2013. Mezníky formování budoucí politiky soudržnosti v letech 2010-2013. Aktuální stav příprav na programové období 2014-2020 z pohledu evropské, národní a...

Perspektivy politiky soudržnosti EU

 v programovém období 2014-2020. Základní klíčové dokumenty budoucího zaměření politiky soudržnosti po roce 2013. Mezníky formování budoucí politiky soudržnosti v letech 2010-2013. Aktuální stav příprav na programové období 2014-2020 z pohledu evropské, národní a...