DobréZnámky.cz

Hospodářská politika – pojmy

ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli, smlouva byla podepsána v roce 1951 Belgií, Lucemburské, Nizozemskem, Francií, Itálií a Německem.   ESVO – Evropské sdružení volného obchodu (známě také jako EFTA) založené státy Dánskem, Norskem,...

Společná obchodní politika

Úzce souvisí s trhem – tím jak nastavuje podmínky. Týká se pouze obchodování se TŘETÍMI nečlenskými ZEMĚMI, NIKOLIV UVNITŘ TRHU!!! Zakotveno již v Římské smlouvě. Jednací kola vedoucí k větší liberalizaci: Tokijské, Uruguajské, Kennedyho, …   Cla,...

Ochrana hospodářské soutěže na společném trhu

  – závazná společná pravidla na ochranu hosp. soutětě se vztahují jen na případy v obchodě mezi členskými státy, nikoli uvnitř členských zemí   Římské smlouvy upravují: – uzavírání kartelových dohod – zneužití dominantního postavení,...

Předpoklady nadstátní regulace v evropské unii

– institucionální, právní, finanční Komplikovaná struktura na nadnárodní úrovni – rozdíly a určitá specifika než v národní úrovni. „Problémem“ je skutečnost legislativního procesu: Národní x Nadnárodní (EU) – kritika institucí, nejsou to volené instituce –...

Ekonomická úroveň současné EU.

Hlavní konflikt institucionalizace EU spočíval v rozšiřování, hospodářsko-sociální koeze (=soudržnost). Rozšíření versus prohlubování (k hlubším formám integrace = spojeno s měnovou unií.   Eu procházelo podobnou krizí jako dnes, již v 70. letech = strukturální krize spojeno...

Komunitární právo je systémem nadstátního práva

Je tvořeno -> právem: primářním, sekundárním; rozsudky Soudního dvora, zvykovým právem   Lisabonská smlouva přisoudila EU právní subjektivitu. 😉 Primární právo – zakladatelské smlouvy – Pařížská, Římské – smlouvy, které je doplňují: – Slučovací...

Politika ochrany spotřebitele

  Formující trh. Má definovány své cíle, díky Maastrichtské smlouvy <začlenění do primární legislativy>, předtím jí pozornost věnována nebyla v rámci společenství. Zaměření na ochranu zdraví, ochrana bezpečnost a zájmů spotřebitelů, podpora sdružování spotřebitelů, harmonizace,...

Společná měnová politika – Měnová a hospodářská unie

  Měnová spolupráce před vytvořením jednotného vnitřního trhu 1970 – Wernerova zpráva (lucemburský premiér) – 1. neúspěšný pokus o vytvoření měnové unies termínem do r. 1980 1972 – dohoda o evropském společném kolísání měn,...

Úvod do hospodárskej politiky

  Všeobecne: HP je prístup k štátu k ekonomike krajiny Záujmy jednotlivcov a skupín – koordinácia (pravidlá) – predpoklad ekonomickej stability a rozvoja ( cieľ každej spoločnosti)   Zasahovať – nezasahovať do ekonomických procesov?   Argumenty: – Trh...

Cíle hospodářské politiky EU

Na rozdíl od hospodářských politik členských států nemá EU možnost ani právo uskutečňovat politiku, která by sledovala klasické cíle, jako cenová stabilita, hospodářský růst, ekonomická rovnováha, maximalizace zaměstnanosti apod. a pokoušela se jej expanzivními...