Kategorie: Ekonomie

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

 11.1 Význam hospodářské a sociální koheze „Na podporu celkového harmonického rozvoje Společenství rozvíjí a sleduje činnosti vedoucí k posilování své hospodářské a sociální soudržnosti. Společenství usiluje zejména o snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých...

Hospodářská poltika EU

Do roku 2020 by mělo být dosaženo 5 konkrétních cílů Zvýšit míru zaměstnanosti na 75% obyvatelstva v produktivním věku 3% HDP by měla být do výzkumu a vývoje investována V oblasti klimatu by mělo být dosaženo...

Ochrana hospodářské soutěže na společném trhu

  – závazná společná pravidla na ochranu hosp. soutětě se vztahují jen na případy v obchodě mezi členskými státy, nikoli uvnitř členských zemí   Římské smlouvy upravují: – uzavírání kartelových dohod – zneužití dominantního postavení,...

Politika ochrany životního prostředí

skupina strukturálních politik, posilování konkurenceschopnosti   důležité jsou rámcové programy, už od 70. let v době studené války, program Esprit – šlo o mikroelektroniku, vznikla v této době evr. agentura pro koordinaci výzkumu – EUREKA, 1987-1991...

Evropská politika po Lisabonské smlouvě

Lisabonská smlouva činí z dosavadní procedury „spolurozhodování“ řádnou legislativní proceduru. Ponechává jen několik vyjímek (23 případů), kde je EP pouze konzultován. Navíc i v těchto oblastech je EP posílen – protože v některých případech...

Logistické náklady

– klasifikace, vztahy mezi úrovní logistických služeb a celkovými logistickými náklady, logistické vyvažování, nákladová deprese.   Log.náklady a výkony patří k log. cílům. Obecně log.cíle spočívají v dosažení co nejefektivnějšího překonání prostoru a času při uspokojování...

Česko na své cestě k euru

  Efekty vstupu ČR do EU Efekty dosažené vstupem Česka do Evropské unie jsou spojeny se zakotvením v evropském právním prostředí ↓ makroekonomická stabilita (nízká inflace, posilující měna, zrychlující růst ekonomiky, konkurenceschopný vývoz, nízký...

Měnová a hospodářská unie

  – navazuje na obchodní pol a pol. ochrany hosp. soutěže – aby trh, s problémy měnového kurzu způsobující výkyvy na trhu, fungoval správně – snaha odbourat překážky i v měnové oblasti – do 90. let...

Vznik evropské měnové unie

  Měnová spolupráce před vytvořením vnitřního trhu 1970 -Wernerova zpráva – 1. neúspěšný pokus o vytvoření měnové unie s termínem do r. 1980 1972 – Dohoda o evropském společném kolísání měn, tzv. systém „hada...