Kategorie: Ekonomie

Mezinárodní značková politika

  Značka, to je jméno, symbol, barva, vnější úprava, případně kombinace, která se vztahuje k výrobku nebo službě prodejce. Měla by se odlišovat od zboží a služeb konkurentů. Značková politika je jednou z nejvýraznějších...

Mezinárodní výrobková politika

  Výrobková politika Z marketingového pohledu jsou výrobkem všechny hmotné a nehmotné statky, které mohou být nabízeny na trhu a které uspokojují potřeby spotřebitelů. Avšak úspěch výrobků na mezinárodních trzích je podněcována užitnými vlastnostmi,...

Průmyslová demokracie, zaměstnanecké vztahy a sociální dialog

  Průmyslová demokracie Opírá se o myšlenku sdílení moci a spolurozhodování zaměstnanců, zahrnuje právo zaměstnanců participovat na řízení podniku a podílet se na určitých manažerských rozhodnutích – dát zaměstnancům zdroje, informace, pravomoce, aby mohli...

Organizační struktura nadnárodních společností

  Tři fáze internacionalizace podnikání a jejich projevy v organizaci a strategii Vnitřní organizace mezinárodně činných podniků je závislá především na stupni internacionalizace činnosti a mezinárodní strategii, kterou společnost uplatňuje.   Samotný proces internacionalizace...

Globalizace

Definice globalizace Jedná se o těsnější integraci zemí a obyvatel světa, která je způsobená enormním snížením nákladů na dopravu a komunikaci a odstraněním bariér, což umožnilo volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, znalostí a v...

Proces internacionalizace

    Internacionalizací rozumíme zmezinárodnění (ne znárodnění), internacionalizování. Geneze procesu internacionalizace je vlastně ekvivalentem vývoje obchodu, kdy můžeme sledovat tržní posloupnost, a to takto: •     prodej v tuzemsku, •     export. Později se objevují pojmy,...

Marketing – základní pojmy

marketing nerovná se propagace podniková filosofie, která prostupuje všemi oblastmi – zjišťování potřeb zákazníků, jaké produkty vyrábět, jak se o nich zákazníci dozví, kde je budeme umisťovat apod. podnik se orientuje na trh, respektive...

Varianty marketingu

  1) Matice BCG a nástroje, které se používají ve všech fázích produktu.   nástroj při rozhodování o alokaci zdrojů a při formulaci strategií podniku nebo jednotlivých SBUs. budování – otazník, hvězdy udržování –...

Cenová politika

Cena: vyjadřuje hodnotu zboží nebo služby, jedním z nástrojů mark. mixu, lze často a rychle měnit, důležitým prvkem konkurenč. boje, zdrojem inform. o trhu, nejdůlež. faktor ovlivňuj. poptávku, může mít i nepeněžní formu. Rozsah ceny...

Společné politiky evropské unie

Vnější obchodní vztahy jsou nejdůležitější součástí vnějších ekonomických vztahů vůbec. Základním kamenem ES a také prvním krokem k prohloubení integrace se tak již od padesátých let stalo budování celní unie. Členské státy se rozhodly přeskočit...