Kategorie: Přírodní vědy

Hybridizace atomových orbitalů – sp, sp2, sp3

  Hybridizací nazýváme energetické a tvarové sjednocení orbitalů různého tvaru a různé, ne však velmi odlišné energie. Rozeznáváme různé druhy hybridizace.   Hybridizace sp Vzniká molekula má lineární prostorové uspořádání, vazebný úhel je 180°....

Klasické teorie chemické vazby

 Vazba iontová, kovalentní (jednoduchá, násobná) Chemické vazby jsou síly, jimiž jsou poutány k sobě navzájem sloučené atomy v molekule. Při vzniku vazby se uvolňuje energie. Čím je uvolněná energie větší, tím jsou k sobě částice poutány pevněji....

Periodicita elektronové konfigurace

 a vlastnosti prvků Z uvedených skutečností vyplývá, že postupné zaplňování atomových orbitalů vykazuje jasnou periodicitu. Lze proto předpokládat, že určitá periodocita se projeví rovněž na vlastnostech prvků. Periodicitu ve vlastnostech prvků zjistil již ruský vědec...

Pravidla pro výstavbu elektronového orbitalu

  Při postupném zaplňování atomových orbitalů v daném atomu elektrony se uplatňují tři pravidla: a) Pauliho princip b) výstavbový princip (pravidlo n+l) c) Hundovo pravidlo Pauliho princip Každý orbita může být obsazen nejvýše dvěma elektrony....

Kvantově mechanický model atomu

   atomové orbitaly, kvantová čísla   Kvantově mechanický model atomu Modely jádra atomů – kapkový – vysvětluje štěpení jader vazebnou energií – sloupkový – vysvětluje radioaktivitu Modely elektronového obalu a) mechanicky materialistické – 1897...

Atomové jádro, vazebná energie, jaderné reakce

  Atomové jádro – malý útvar, kde protony a neutrony jsou poutány malými přitažlivými silami. Počet protonů se označuje jako protonové číslo Z, je stejné pro všechny atomy téhož prvku. Označuje rovněž celkový počet...

Alkany, alkeny, alkiny, areny

Znění otázky: charakteristika, příprava, vlastnosti z hlediska struktury. Zástupci. Alkany a cykloalkany Nasycené uhlovodíky s jednoduchými vazbami. Mohou být lineární, rozvětvené i cyklické Alkany CnH2n+2 Parafíny Cykloalkany CnH2n Nafteny   Vyskytují se v zemním...

Organická chemie

Znění otázky: složení organických látek, vlastnosti, vazby, druhy izomerií, klasifikace organických sloučenin, typy reakcí, reakční mechanismy, činidla, konformace. Názvosloví uhlovodíků a jejich derivátů. Organická chemie = věda zabývající se studiem struktury, přípravou, vlastnostmi a...

Základy termochemie, chemická kinetika, chemické rovnováhy

Znění otázky: Energetická bilance chem. dějů, reakcí. Reakční teplo. Exotermická a endotermická reakce. Termochemické zákony, teorie chemické kinetiky. Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce. Katalýza, katalyzátory. Chemická rovnováha, rovnovážná konstanta, činitelé ovlivňující chemickou rovnováhu, druhy...

Základní chemické pojmy –

   – látkové množství, oxidační číslo, chemické vzorce   Látkové množství – množství hmoty v systému vyjádřené počtem základních částic a jeho jednotkou je mol. Mol je látkové množství soustavy, jejíž počet základních částic (molekul,...