Kategorie: Přírodní vědy

Karbonylové sloučeniny = aldehydy a ketony

Aldehydy: – vznikají náhradou dvou atomů H vázaných na uhlík atomem kyslíku na okraji řetězce (připojením dvou vodíků nebo jednoho vodíku a jednoho alkylu, popř. alkylu ke karbonylové skupině). Ketony: – vznik nahrazením na...

Deriváty karboxylových kyselin

vznikají náhradou změnou karboxylové skupiny za jinou skupinu nebo adicí jiné charakteristické skupiny na uhlovodíkový skelet. Deriváty, které vznikají náhradou karboxylové skupiny, se nazývají funkční deriváty a deriváty, které vznikají adicí další charakteristické skupiny   ...

Syntetické makromolekulární látky

 barviva a léčiva Klasifikace makromolekulárních látek, jejich složení a struktura, obecné vlastnosti. Způsoby výroby makromolekulárních látek a jejich přehled. Barviva a léčiva.   Syntetické makromolekulární látky se skládají ze základní jednotky nazývanou “mer” –...

Lipidy, terpeny, steroidy

Lipidy   přírodní organické sloučeniny rostlinného i živočišného původu î jsou součástí živých organismů název z řeckého slova lipos = tuk   Funkce zdroj & zásoba energie energeticky nejbohatší potrava Õ jejich oxidací (odbouráváním) se...

Heterocyklické sloučeniny – heterocykly

  Charakteristika: Jsou to cyklické deriváty uhlovodíků, které obsahují tzv. heteroatomy – S, O, N nejčastěji. Názvy jsou nejčastěji triviální. Podle velikosti heterocyklu a počtu heteroatomů v molekule rozlišujeme: pětičetné heterocykly s jedním nebo více heteroatomy...

Krebsův cyklus

(cyklus kyseliny citrónové, citrátový cyklus)   nejdůležitější metabolická dráha Õ spojuje se zde metabolismus sacharidů, lipidů a proteinů proces, ve kterém se acetyl-CoA (C2) slučuje s oxalacetátem (C4) za vzniku citrátu (C6), který se přes...

Sacharidy

(glycidy)   jedny z nejvýznamnějších a současně nejrozšířenější přírodní organické sloučeniny Õ tvoří největší podíl organické hmoty na Zemi rostlinného původu; součástí většiny živých organismů ve skutečnosti se o hydráty uhlíku nejedná nesprávná označení:...

Bílkoviny

  (proteiny)   přírodní makromolekulární látky přítomné ve všech buňkách každého živého organismu, kde zastávají nejrůznější funkce (viz níže) Õ dosud nebyla objevena žádná forma života, která by bílkoviny neobsahovala spolu s nukleovými kyselinami –...

Základy biochemie

Regulace biochemických dějů   BIOCHEMIE = „chemie živých soustav“ vědní obor stojící na rozhraní biologie a chemie zabývá se chemickým složením živých soustav a přeměnami látek nacházejících se v živé hmotě zkoumá, jak tyto přeměny...

Kovy

Fyzikální vlastnosti kovů – velká elektrická vodivost klesající s rostoucí teplotou, tepelná vodivost, silný kovový lesk, tažnost, kujnost a další mechanické vlastnosti souvisejí s kovovou vazbou, která v kovech existuje v pevném i kapalném stavu nejlepší vodivost má...