Kategorie: Finančnictví

Optimalizace kapitálové struktury, ukazatel EVA, WACC

  Ukazatel eva  Termín ekonomická přidaná hodnota (economic value added – EVA) se v ekonomické teorii a praxi objevuje od počátku devadesátých let (vznikly v konzultační firmě „Stern Stewart Management Services“ v New Yorku v roce 1993) v...

Zisk je cílem a hybnou sílou všech podnikatelských aktivit

               svůj význam mají i další monetární a finanční cíle                nezanedbatelný význam mají rovněž nefinanční cílePro účelné analyzování faktorů ovlivňujících zisk je žádoucí klasifikace nákladů Převládá však snaha po maximalizaci zisku (rentabilita nebo-li...

Využití nákladových funkcí v podnikové praxi

 metody sestavování nákladových funkcí,   Náklady Základní principy: pojetí nákladů z pohledu finančního účetnictví, náklady v rámci vnitropodnikového (manažerského) účetnictví, náklady je nutno odlišit od peněžních výdajů, Náklady a výdaji Výsledkem hospodaření a Cash Flow...

Finanční politika podniku

  Finanční cíle Každý podnikatelský subjekt si již při svém zakládání stanovuje cíl podnikání. Cílem se rozumí reálná představa toho, kam by se chtěl podnik dostat nebo čeho by chtěl dosáhnout v určitém časovém...

Evropská centrální banka

Úvod Vznik a vývoj Evropské centrální banky a) Hospodářská a měnová unie i)           1.etapa hospodářské a měnové unie ii)          2.etapa hospodářské a měnové unie iii)         3.etapa hospodářské a měnové unie b) Základní charakteristika ECB...

Evropská centrální banka

(ECB) má na starosti od 1. ledna 1999 provádění měnové politiky v eurozóně, ta je druhou největší ekonomikou na světě po Spojených státech. Eurozóna vznikla v lednu 1999, tím že jedenáct členských států EU přeneslo odpovědnost...

Účetní uzávěrka a závěrka

Jak samotný název napovídá, tak účetní závěrka uzavírá veškeré účetní operace v daném účetním období. Ještě před provedením účetní závěrky je povinností účetní jednotky uvést své účetnictví do takového stavu, aby účetní závěrka věrně zobrazovala...

Ekonomika podniku – základní pojmy

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek Likvidita Vyjadřuje schopnost firmy uhrazovat běžné závazky (splatné do 1 roku) převedením libovolného aktiva na peníze.   Likvidita určitého majetku je tím větší, čím kratší je doba jeho přeměny...

Výrobní kapacita a časový fond

– je maximální množství výrobků, které podnik může vyrobit za optimálních podmínek na svém výrobním zařízení za jednotku času (zpravidla rok). Je svázána s fixními náklady.   Optimální podmínky – jsou podmínky nejpříznivější, tzn. dostatečný...