Kategorie: Finančnictví

Manažerské pojetí nákladů

Náklady Náklady charakterizujeme jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů, účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů, včetně nutných nákladů spojených s činností podniku.   Aby bylo možné usměrňovat jejich výši a tím zajišťovat hospodárnost, musíme...

Tvorba organizační struktury

Nutnost organizování Nutnost organizovat podnik vyplývá z dělby práce, která je nutná zejména z těchto důvodů: rozsahu či objemu práce, která nemůže být zvládána jedním pracovníkem ( množství, různorodost, specializace), různorodosti práce (provedení práce...

Majetková struktura podniku

Věcné složky v podobě majetku podniku tvoří materiální základ podnikání, osobní složka v podobě zaměstnanců a podnikatele je lidským zdrojem podnikání.   Majetek – věcný základ pro výkon jeho hospodářské činnosti. Jedná se o...

Založení podniku

Se založením podniku souvisí řada činností a rozhodnutí, která musí budoucí podnikatel učinit. S tím souvisí rozhodnutí o : předmětu činnosti (oblasti podnikání), organizačně právní formě podnikání, finančně ekonomických otázkách – potřebě finančních prostředků...

Účetnictví – Úvod, rozvaha

– rok 1494 – Luca Paciolli – účetnictví benátských kupců o spis: Di aritmetica – kapitola: Dopica = tj. podvojné účetnictví   – Zákon č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví – Legislativní proces...

Principy tvorby strategického plánu podniku

  STRATEGICKÝ PLÁN = zaměřen na CÍLE – není o číslech a úkolech (plán dlouhodobý → 5-10 let, zaměřený na cíle, reaguje na zásadní změny v podniku nebo mimo podnik, které mohou funkceschopnost toho podniku...

Zjednodušený účtový rozvrh

                                                             ROZVAHOVÉ ÚČTY AKTIVNÍ ÚČTY PASIVNÍ ÚČTY   DLOUHODOBÝ MAJETEK   Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Budovy,stavby,haly Pozemky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské...