Kategorie: Finančnictví

Zúčtovací vztahy se zaměstnanci, společníky a institucemi

Zúčtovací vztahy se zaměstnanci, společníky a institucemi (zúčtování mezd a příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců, příp. společníků obchodní společnosti, zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, daň z příjmů a zaměstnanci, jiné pohledávky...

Zásoby

Zásoby (charakteristika a třídění zásob, oceňování zásob při pořízení a na skladě, odlišnosti v pořízení způsobem A a způsobem B, význam inventarizace zásob k datu účetní závěrky u způsobu B, dopady do účtování, charakteristika...

Zdravotní pojištění v České republice

Zdravotní pojištění v České republice (poplatníci pojistného, vyměřovací základ pro výpočet pojistného, sazba pojistného, rozhodné období, odvod a placení pojistného, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů). Pojištěnci zdravotního pojištění 1. Zaměstnanci Za...

Ostatní přímé daně

Ostatní přímé daně (daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí – předmět daně, poplatníci daně, základ daně a sazby daně, osvobození od daně, daňové přiznání a splatnost daně). Dan dědická Předmět daně...

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek (charakteristika, zaměření na cenné papíry a podíly – třídění, podstata a rozdíly, oceňování při pořízení, oceňování k datu účetní závěrky, prodej cenných papírů a podílů vč. daňových dopadů). (charakteristika, zaměření na...

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek (charakteristika, zaměření na cenné papíry a podíly – třídění, podstata a rozdíly, oceňování při pořízení, oceňování k datu účetní závěrky, prodej cenných papírů a podílů vč. daňových dopadů). (charakteristika, zaměření na...

Správa daní a poplatků

Správa daní a poplatků (zastupování daňových subjektů, daňová kontrola a místní šetření, způsoby stanovení Zastupování daňových subjektů Zastoupení může být: • Obligatorní (zákonné) • Smluvní (např. plná moc) Každý může před správcem daně jednat...

Správa daní a poplatků

Správa daní a poplatků (daňové subjekty, základní zásady daňového řízení, lhůty v daňovém řízení, způsoby Upravuje zákon o správě daní a poplatků Příspěvek = dobrovolná platba Daň = povinná, nenávratná, neúčelová, neekvivalentní, zákonem určená...

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (předmět daně, plátci daně, registrace, místo plnění, zdanitelná plnění, osvobozená plnění, intrakomunitární plnění, dovoz a vývoz, základ daně, sazby daně, daň na výstupu, nárok na odpočet daně, daňové doklady, daňové...

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob (poplatníci daně, předmět daně, osvobození od daně, dílčí základy daně, základ daně, nezdanitelné částky, odčitatelné položky, slevy na dani, daň a zálohy na daň, daňové Poplatníci daně (Upravuje §2...