Kategorie: Fyzika

Elektrický náboj, elektrické pole

elektrický náboj vlastnost částice/tělesa, které udává jeho elektrické vlastnosti fyzikální veličina popisující jeho velikost – Q,[Q] = A.s = C – velikost náboje, který projde průřezem vodiče za 1 s při proudu 1 A může...

Mechanické vlnění

– přenos kmitání látkovým(pružným) prostřední – pružné prostředí si lze představit jako soustavu oscilátorů spojených vazbou(jednotlivé molekuly vzduchu) – nepřenáší se látka, ale energie – zjednodušení: předpokládáme, že vlnění se síří pouze v jednom směru,...

Mechanické kmitání

(Kmitání mechanického oscilátoru) – pohyb, při kterém se těleso nebo HB pohybuje po úsečce nebo křivce okolo rovnovážné polohy Periodický kmitavý pohyb – těleso/HB konající pohyb prochází v pravidelných intervalech rovnovážnou polohou – grafem závislosti...

Změny skupenství látek

Změny skupenství látek   Skupenství – charakterizuje stav tělesa z termodynamického hlediska Pevné – látka zachovává tvar i objem – potenciální energie částic je větší než pohybová – částice uspořádány v krystalické mřížce Kapalné – látka...

Struktura a vlastnosti pevných látek

Struktura a vlastnosti pevných látek Pevné látky – zachovávají si tvar i objem(pokud na ně nepůsobí vnější síly) krystalické – charakteristické pravidelným uspořádáním částic, z nichž jsou složeny, mají stálou teplotu tání monokrystaly – uspořádány...

Struktura a vlastnosti kapalin

 Struktura a vlastnosti kapalin – mají stálý objem, tvar ne – přizpůsobují nádobě – částice kapalin kmitají neustále kolem své rovnovážné polohy, díky kinetické energii z ní ale vždy po čase uniknou, zvýšením teploty snížíme...

Struktura a vlastnosti plynů

Struktura a vlastnosti plynů Relativní atomová hmotnost – ma je klidová hmotnost atomu a mu je atomová hmotnostní konstanta = 1/12 hmotnosti atomu nuklidu uhlíku , mu ≈ 1,66.10-27 kg            Relativní molekulová hmotnost...

Molekulová fyzika a termodynamika

Molekulová fyzika a termodynamika Termodynamika – zkoumá fyzikální děje z makroskopického hlediska, nebereme v úvahu částicové složení látek – zkoumá vlastnosti látek v závislosti na jejich složení(mikroskopické hledisko) Molekulová(statistická) fyzika Kinetická teorie látek látky se skládají z částic(atomů,molekul,iontů…)...

Mechanika kapalin a plynů

Mechanika kapalin a plynů Hydro(aero)statika Základní vlastnosti kapalin a plynů – tekutost – díky snadné vzájemné pohyblivosti částic, z nichž se tekutiny(plyny+kapaliny) skládají, tekutost charakterizuje viskozita(vnitřní tření) – tření které vzniká mezi částicemi látky, plyny...

Mechanika tuhého tělesa

Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso – soustava pevně vázaných HB, z niž každý HB koná má svou trajektorii – ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinky síly nemění – nezanedbáváme rozměr tělesa(má hmotnost m...