Kategorie: Finančnictví

IAS/IFRS a jejich postavení v současném podnikovém výkaznictví

IAS/IFRS a jejich postavení v současném podnikovém výkaznictví (význam mezinárodní harmonizace účetnictví, směrnice (direktivy EU – 4., 7., 8.), obecná charakteristika IAS/IFRS a US-GAAPů, Koncepční rámec IAS/IFRS). 20. HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ A JEJÍ...

Odložená daň z příjmů

Odložená daň z příjmů (podstata a význam, současná účetní úprava odložené daně, vybrané tituly pro vznik odložené daně, zdůvodnění, způsob a metoda výpočtu odložené daně, účetní závěrka a Podstata a význam Upravuje český účetní...

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (rozhodování, výplata podílů na zisku, resp. vypořádání ztráty kapitálové společnosti, tantiémy a odměny členů představenstva a dozorčí rady, příplatek mimo základní kapitál, omezení práva k rozdělení zisku – účetní...

Snižování základního kapitálu

Snižování základního kapitálu (důvody a možnosti snižování základního kapitálu – k úhradě ztráty, příp. na zvýšení rezervního fondu, odlišnosti proti snížení základního kapitálu s výplatou akcionářům – účetní principy, daňové souvislosti). – důvody a...

Zvyšování základního kapitálu

Zvyšování základního kapitálu (možnosti zvyšování základního kapitálu novým úpisem, z vlastních zdrojů, kombinovaným zvýšením, podmíněným zvýšením – účetní principy, daňové souvislosti). – nový úpis akcií a podílů, podmíněné zvýšení ZK v a. s., zvýšení...

Úpis a úhrada základního kapitálu při vzniku společnosti

Úpis a úhrada základního kapitálu při vzniku společnosti (peněžitý vklad vč. úhrady v cizí měně, nepeněžité vklady jednotlivých věcí, ocenění u vkladatele a u příjemce vkladu, podstata účtování u vkladatele i příjemce vkladu, účetní...

Závěrkové práce k datu roční účetní závěrky

11. Závěrkové práce k datu roční účetní závěrky (specifické závěrkové operace související se zásadami věrného a poctivého obrazu, opatrnosti, časové a věcné souvislosti apod., význam inventarizace, oceňování k datu účetní závěrky, uzavření účetnictví prostřednictvím...

Náklady a výnosy

 Náklady a výnosy (charakteristika skupin provozních, finančních a mimořádných nákladů, časová a věcná souvislost s účetním obdobím, využití přechodných účtů aktiv a pasív, podstata účtování a způsob vykazování, opravy nákladů a výnosů minulých let,...

Platební metody v obchodním styku

Platební metody v obchodním styku Platba předem – zaplacení celé kupní ceny před odesláním zboží dodavatelem(exportérem) – riziko dodávky (r.klienta a země) – zmírnění rizik ( b.záruka) Placení po dodávce – zaplacení celé kupní...

Vkladové (depozitní) obchody

Vkladové (depozitní) obchody Oblast vkladových obchodů zahrnuje širokou škálu produktů. Jde o různé typy vkladů, které se liší výší úrokových sazeb, způsobem konstrukce úrokových sazeb, likviditou vkladu včetně možnosti předčasného výběru vkladu, vázaností na...