Kategorie: Finančnictví

Členění soukromého pojištění – základní pojmy

  dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví · Pojišťovnou tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu; · tuzemskou pojišťovnou právnická osoba se sídlem na území České republiky, které...

Pojem pojištění

Pojištění  Podstata pojmu pojištění: jako finanční kategorie, jako finanční služby, součást fin. trhu Vyrovnání se s nahodilými událostmi Subjekt má dvě možnosti   z vlastních zdrojů (samopojištění) pojištění – nástroj finanční eliminace negativních důsledků...

Základy pojišťovnictví

  Rozvoj lidské společnosti → zvyšování životní úrovně, ale také větší nebezpečí; n každý ekonomický subjekt je stále vystaven nebezpečí nastáním nějaké škody → důsledkem je nejistota. Definice nejistoty a její rozdělení: n pravá...

Hodnocení firmy

Identifikovat výkonnost ekonomického subjektu a hodnotit jeho životaschopnost je složitý technicko-ekonomický a sociologický problém. Jeho řešení neleží v oblasti jednoduchých matematických vztahů a závislostí, ale odvisí od rozpoznání a kvantifikace celé soustavy faktorů, které na...

Návrh na využití strukturálních/regionálních fondů

 pro spolufinancování restrukturalizace průmyslových podniků   Česká republika patřila a stále patří do skupiny průmyslově vyspělých zemí s vysokým podílem průmyslu na tvorbě HDP. Toto odvětví svojí výkonností a konkurenční schopností významně ovlivňuje ekonomickou a...

Výnosy podniku

 Vliv výroby náhradních dílů na sklad, změny stavu nedokončené výroby a hotových výrobků na výnosy podniku. Přímé a nepřímé náklady, jednicové a režijní náklady, variabilní a fixní náklady. Výnosy: – výkony v peněžním vyjádření, které podnik...

Operativní plánování v podniku

 – struktura operativních plánů, techniky a metody jejich tvorby, možnosti aktualizace a optimalizace operativních plánů, principy podnikového controllingu. Principy operativního plánování v podniku   OPERATIVNÍ PLÁN = výkonný plán = je o číslech a...

Zásobovací a skladovací činnosti.

Věcné řízení oběžného majetku. Optimalizační modely řízení zásob. Nedokončená výroba.   Úvod Základní pojmy v oblasti řízení zásob Běžná zásoba Pojistná zásoba Řízení a optimalizace zásob Věcné řízení oběžného majetku   Úvod Materiálový tok...

Kalkulace úplných a neúplných nákladů

 srovnání obou typů kalkulací, oblasti využití.   Úvod Modelový příklad kalkulace Jednicové a režijní náklady Výrobní režie Správní režie Odbytová režie Charakteristika kalkulace úplných nákladů Kalkulace neúplných nákladů Využití kalkulace neúplných (variabilních) nákladů  ...

Příspěvek na úhradu – definice, význam využití

    Úvod – charakteristika ukazatele příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku Ekonomická podstata ukazatele příspěvek na úhradu Příspěvek na úhradu v diagramu bodu zvratu Využití příspěvku na úhradu v manažerské praxi   Charakteristika...