Kategorie: Ekonomie

Volba právní formy podnikání

Volba právní formy podnikání patří k nejdůležitějším problémům, které podnikatel řeší při založení podniku. Toto rozhodnutí ovlivňuje dlouhodobě charakter podnikání. Postup při volbě právní formy podnikání je následující: 1. vypracování podnikatelského záměru; 2. zjištění...

Ekonomika sociálního zabezpečení

Ekonomika sociálního zabezpečení Podstata sociálního zabezpečení sociální zabezpečení je jedním z nástrojů realizace sociální politiky, hlavní funkcí je zabezpečení příznivých životních podmínek pro občany, jejichž potřeby nelze z objektivních důvodů zabezpečovat rozdělováním podle pracovního...

Hodnocení výkonnosti podniku

Cílem hodnocení výkonnosti podniku je změřit ekonomické skutečnosti ve formě ukazatelů a tyto ukazatele a jejich vývoj analyzovat. Předmětem analýzy může být celý podnik, jeho výsledky a všechny jeho činnosti, nebo části podniku a...

Ekonomika zemědělství

Ekonomika zemědělství Zemědělství a jeho funkce zemědělství je odvětvím národního hospodářství, které spadá do primárního sektoru, jeho funkcí je: zajistit produkci potravin, udržovat krajinu, zajistit osídlení venkova. Zemědělství a veřejný sektor zemědělství zahrnuje zejména...

Hodnocení efektivnosti investic

Podstatou hodnocení investic je porovnávání kapitálových výdajů s kapitálovými příjmy, které investice přinese. Jde vlastně o rozpočtování – jednorázových nákladů na investici (tj. kapitálových výdajů) a – ročních příjmů, které investice přinese (tj. kapitálových...

Ekonomika sportu a tělesné kultury

Ekonomika sportu a tělesné kultury Tělesná kultura tělesná kultura je sociální a kulturní činností,která podporuje kontakty mezi lidmi i mezi národy, přispívá ke kultivaci lidského potenciálu a ke zdraví občanů každé společnosti, tělesná kultura...

Úvod do ekonomiky ve ejného sektoru

Úvod do ekonomiky veřejného sektoru Členění národního hospodářství – nejznámější kritéria o kritérium odvětví o kritérium sektoru o kritérium vlastnictví o kritérium financování Kritérium odvětví – odvětví jsou skupiny ekonomických aktivit vzniklých historicky v...

Ekonomika a řízení podniku

OBSAH PODNIK A PODNIKÁNÍ 3 ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBA PODNIKU 6 MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU 10 KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU 14 VÝNOSY, NÁKLADY A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 17 CENOVÁ POLITIKA PODNIKU 23 FINANCOVÁNÍ PODNIKU 25 INVESTIČNÍ ČINNOST 30 NÁKUP...

Kalkulace

–         je součástí manažerského účetnictví –         je to předběžné či následné zjištění vlastních nákladů a ceny 1 kalkulační jednice 1 kalkulační jednice = přesně vymezený vnitropodnikový či odbytový výkon, – je vymezen přesně obsahově...

Zadluženost ČR, Maastrichtská kritéria

Zadluženost ČR, Maastrichtská kritéria. Vývoj v posledních letech. Veřejný dluh – celkové zadlužení vlády a nižších správních celků • Skládá se: státní dluh Mimorozpočtové fondy Místní rozpočty Dluhy zdravotních pojišťoven Svým způsobem je veřejný...