Kategorie: Ekonomie

Kapitálová struktura podniku

Podnik používá k financování své činnosti různé zdroje, a to jak vlastní, tak cizí. Strukturu těchto zdrojů volí tak, aby náklady na jejich použití byly minimální. Východiskem rozhodování podniku je analýza struktury zdrojů z...

Systémy zdravotní péče a jejich financování

Systémy zdravotní péče a jejich financování Vymezení základních pojmů – zdraví je specifickou kategorií – rozumí se jím stav plné tělesné, duševní a sociální pohody (nikoli tedy nepřítomnost nemoci). – zdraví tvoří významnou složku...

Skladování

Skladování je jednou z nejdůležitějších částí log.systému. Tvoří spojovací článek mezi výrobci a zákazníky, zabezpečuje uskladnění produktu v místech jejich vzniku a mezi místem jejich spotřeby a poskytuje informace o stavu, podmínkách a rozmístění...

Odpisování dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek slouží podniku delší dobu, a proto náklady na jeho pořízení nelze zahrnout do nákladů toho období, ve kterém vznikly. V průběhu používání dlouhodobého majetku dochází k jeho opotřebení, ať už se jedná...

Ekonomika justice a policie

Poslání justice Rozhodovat o právech, vině a trestu včetně zabezpečení jeho výkonu. Zajišťuje potřebu domoci se spravedlnosti. Justice se sestává z následujících složek. (patří mezi čisté veřejné statky, nedochází k prolínání, je zde čistě...

Pojem a koncepce obchodní logistiky

Pojem a koncepce obchodní logistiky Logistika představuje ucelené řešení a koordinaci veškerých hmotných a nehmotných operací v rámci výrobních a oběhových procesů a vztahují se ke konkrétní finální produkci. Logistika znamená tvorbu, řízení a...

Zakladatelský rozpočet

Založení podniku nebo jeho rozšíření vyžaduje mimořádné, většinou jednorázové finanční zdroje na pořízení nebo rozšíření – dlouhodobého majetku, tj. pozemků, budov, strojů a výrobního zařízení, know-how apod., a – potřebného oběžného majetku (provozního kapitálu),...

Ekonomika školství

Význam vzdělávání • čím složitější je život společnosti, tím větší objem znalostí si musí každý jednotlivec osvojit, • z toho vyplývá, že doba potřebná pro vzdělávání a výchovu se prodlužuje, • požadavky trhu a...

Logistika

– průmyslové logistice – obchodní logistice – nemocniční logistice – skladové logistice – provozní log. – podnikové – dopravní – zásobovací Spolu s hospodářským rozmachem po 2.sv.válce se zvyšovala náročnost spotřebitelů, to vedlo po...