Kategorie: Ekonomie

Ekonomika veřejného sektoru – Ekonomika bydlení

Ekonomika veřejného sektoru – Ekonomika bydlení Pojem a funkce bydlení • Bydlení je sociálním procesem. • Je spojeno se sociálním rozvoje oblasti, v níž se realizuje lidská reprodukce. • Nelze redukovat pouze na sféru...

Zásobování

Zásobování patří mezi velmi důležité podnikové aktivity. Při řízení zásob se jedná v podstatě o řešení tří základních problémů: 1. jak velké zásoby materiálu mají být objednány pro určitý časový úsek; 2. v jakých...

Ekonomika církví a náboženských společností

Charakteristika církví a náboženských společností – označení církev se pojí zejména s křesťanstvím náboženstvím – mimokřesťanská společenství (židé, muslimové, buddhisté apod.) odmítají označení církev a označují se jako náboženské společnosti Právní zakotvení – na...

Výsledek hospodaření podnikui a jeho užití

Výsledek hospodaření podniku (výsledek hospodaření před zdaněním) získáme jako rozdíl mezi výnosy a náklady, a je to buď zisk (+) nebo ztráta (-). Analogicky lze vyjádřit i dílčí kategorie výsledku hospodaření: rozdíl mezi provozními...

Ekonomika obrany státu

Veřejný statek obrana – typický čistý veřejný statek ̈ – statek s tzv. automatickou spotřebou – statek s rysy tzv. poručnického statku – poskytuje tzv. latentní užitek spočívající v prevenci války – důsledkem je...

Nákladové funkce

Nákladové funkce vyjadřují vztah (matematickou formou) mezi − náklady (závisle proměnná) a − objemem výroby, objemem produkce (nezávisle proměnná) podniku; obecně: N = f (Q) kde: N – náklady v peněžním vyjádření, Q –...

Ekonomika péče o životní prostředí

Ekonomika péče o životní prostředí Životní prostředí a jeho význam životní prostředí je definováno jako souhrn přírodních, umělých a sociálních složek, které vytvářejí základní předpoklady pro život člověka a ostatních živých organismů, životní prostředí...

Kalkulace nákladů

Kalkulace nákladů patří mezi základní nástroje vnitropodnikového řízení, jejichž úkolem je: zjistit náklady, které byly vynaloženy na konkrétní výkony (v případě výsledné kalkulace) nebo stanovit náklady na konkrétní výkony pro následující období (v případě...

Ekonomika kultury

Pojem kultura • v nejširším slova smyslu se jedná o proces kulturní emancipace jedince a lidské společnosti • tedy – kultura je vše, co činí z lidí bytosti specificky lidské, myslící, kritické a eticky...

Druhy skladů

Druhy skladů Funkce v zásobovacím systému vede k rozdělení skladů na následující skupiny: 1. Sklad hotových výrobků, centrální sklad – sklad hotových výrobků společnosti 2. Obchodní sklad – charakteristický je velký počet dodavatelů i...