Kategorie: Ekonomie

Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU

 v období 2007-2013. Architektura politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v letech 2007-2013. Legislativní, finanční a institucionální rámec politiky soudržnosti EU. Jaké jsou dosažené výsledky v oblasti ekonomické, sociální a územní soudržnosti EU?  ...

Soudržnost a konvergence v Evropské unii

 Pojetí soudržnosti v EU. Hospodářská, sociální a územní soudržnost v EU. Cíle a nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Hodnocení politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Má politika soudržnosti EU smysl, nebo je...

Nástroje společné obchodní politiky EU

Vymezte základní typy jednotlivých nástrojů, které EU používá vůči třetím zemím. Jaká je průměrná celní incidence v EU? Preferenční systém v EU, reciprocita a jednostranné zacházení. Obranné obchodně politické nástroje v EU.   Autonomní...

Konkurenceschopnost EU ve světovém obchodě

Vymezte pojem „intra-EU obchod“ a „extra-EU obchod“. Analyzujte postavení EU ve světovém obchodě z hlediska dlouhodobých trendů, pokrývající teritoriální a komoditní strukturu unijního obchodu. Obchodní strategie EU pro období 2011-2020.   Intra obchod EU...

Společná obchodní politika EU

 Vymezte podstatu „společná“ obchodní politika EU a charakterizujte její cíle a oblasti působení. Jaký dopad měla Lisabonská smlouva na SOP EU? Zhodnoťte přínosy, ev.negativa vyplývající z aplikace společných principů obchodní politiky EU pro ČR. Společná...

Daňová harmonizace v EU v oblasti akcízů (spotřebních daní)

  Nutnost harmonizace akcízů. Legislativní zakotvení harmonizace akcízů. Základní směrnice k akcízům. Informační povinnosti v oblasti akcízů. Současný stav harmonizace akcízů v EU. Implementace nejdůležitějších směrnic nepřímého zdanění do právního systému ČR. Akcízy = spotřební daně,...

Daňová harmonizace v EU v oblasti daně z přidané hodnoty

Nutnost harmonizace daně z přidané hodnoty v EU. Legislativní zakotvení harmonizace daně z přidané hodnoty. Základní směrnice k dani z přidané hodnoty. Informační povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty. Současný stav harmonizace DPH v EU. Implementace nejdůležitějších směrnic v oblasti nepřímého zdanění...

Daňová spolupráce v EU v oblasti přímých daní.

  Legislativní zakotvení harmonizace přímých daní. Úloha směrnic při harmonizačním procesu. Vliv judikátů soudního dvora EU na daňovou harmonizaci v oblasti přímých daní. Informační povinnosti v oblasti přímých daní. Současný stav přímých daní v EU včetně propojení...

Daňová politika v EU

 Mantinely pro jednotlivé typy daní v EU. Koordinace a harmonizace versus konkurence daňových systémů. Nástroje a aktéři daňové politiky EU. Daně jako příjem rozpočtu Evropské unie. Daňová politika hraje významnou úlohu na vnitřním trhu,...

Ochrana hospodářské soutěže na jednotném vnitřním trhu

 Vymezte pojem „hospodářská soutěž“. Specifikujte relevantní trh. Přibližte formy zneužití hospodářské soutěže. Z jakého důvodu je potřebná ochrana hospodářské soutěže na vnitřním trhu? Jakými způsoby je možné prosazovat dodržování pravidel hospodářské soutěže? Je fungování...