DobréZnámky.cz

Co je to přívlastek?

Přívlastek závisí na podstatném jménu a blíže určuje jeho význam. Přívlastek může být shodný, nebo neshodný. Přívlastek shodný: – se s podstatným jménem shoduje v rodě, čísle a pádě. Stojí zpravidla před ním (ale...

Co je to příslovečné určení?

Příslovečné určení zpravidla rozvíjí sloveso a blíže určuje okolnosti, za kterých děj probíhá (místo, čas, způsob a jiné). Proto se na něj ptáme různými příslovci (někdy také pádovými otázkami). Příslovečným určením bývá často příslovce...

Co to je předmět?

Předmět je rozvíjející větný člen, který obvykle rozvíjí sloveso a jeho pád je tímto slovesem řízen. Proto se na něj ptáme skoro všemi pádovými otázkami, kromě otázky 1. pádu – Kdo?, Co?. Předmět bývá...

Základní větné členy

Základními větnými členy jsou podmět a přísudek. Tvoří dohromady základní stavební dvojici (holou větu). Podmět – Vyjadřuje průvodce děje, nebo nositele vlastnosti. Ptáme se na něj přísudkem a formou Kdo? Co?. Je vyjádřen podstatným...

Jak správně napsat popis události?

Popis události může zahrnovat popis slavnosti, svátku, nebo oslavy. Můžeš užívat hovorového, nebo spisovného jazyka. Vybraný styl však musíš dodržovat. Velmi často se v tomto typu popisu používá trpný rod. Úvod (odstavec 1) Uveď...

Jak správně napsat popis místa?

Popis místa musí jasně navazovat na téma zadání s odůvodněním volby. Je třeba se držet vybraného stylu! Můžeš užít spisovný i hovorový jazyk. Úvod (odstavec 1) Uveď nezbytné informace, tedy kde se dané místo...

Jak správně napsat popis osoby?

Popis osoby Předmětem popisu může být také osoba. Je třeba mít na paměti, že toto písemné cvičení vyžaduje zdůvodnění volby dané osoby. Při psaní textu měj na paměti zachovávání zvoleného stylu, a to buď...

Jak správně napsat recenzi?

Recenze je krátký popis filmu, knihy, nebo uměleckého díla s jejich ohodnocením. Recenzi můžeš napsat jazykem spisovným, nebo hovorovým. Záleží komu je recenze určena. Při psaní  recenze většinou užíváme přítomný čas prostý. Je možné...

Jak správně napsat diskurzívní úvahu?

Úvaha Typ: Diskurzívní Tato forma písemného cvičení, neboli slohového útvaru, vyžaduje rovněž formální styl. V eseji (v této slohové práci) je nutné rozebrat nejrůznější aspekty problematiky a analyzovat argumenty pro a proti. Cílem eseje...

Jak napsat názorovou úvahu?

Úvaha Typ: Názorová Při psaní názorové úvahy si nejprve uvědom, zda souhlasíš, či nesouhlasíš s uvedenou tezí. Sestav si soupis argumentů s odůvodněním. Užívej formální styl, tzn. nepoužívej hovorových výrazů a zkrácených forem. Úvod...