Kategorie: Dějepis

Versailleská smlouva

Versailleská smlouva – 28.6.1919 v Zrcadlovém sále ve Versailles, jako výsledek Pařížské mírové konference Velká 4 – Wilsonem, Lloydem Georgem a Clemenceauem, Orlando – Vypořádání s Německem o Uzemní úpravy – celkem ztratilo 10%...

České země v raném středověku

Slované v 6. – 8. století O počátcích nic nevíme – nebojovali s Římany Pravlast – Ukrajina, Bělorusko, Polsko Stěhování národů – rozšířili se do Evropy Zakládání hradišť – sídlo náčelníka, obchodníků a řemeslníků,...

Raně středověká Evropa

Raně středověká Evropa Stěhování národů a barbarizace západní Evropy; křesťanství; francká říše a její rozpad; Svatá říše římská; Vikingové a vznik severských států; Kyjevská Rus a slovanské státy na Balkáně; církev a vzdělanost v...

Moderní politické dějiny – Nacionalismus

• Národ = Ernest Renan – 90.léta 19.století – každodenní plebiscit – (můžeme si vybírat svoji národní příslušnost) – potřeba stále obnovovat každodenním jednáním – patriotismus, vlastenectví ->šovinismus, extrémní nacionalismus • Natio – lat.,...

Starověký Řím

Starověký Řím Etruskové a Řím v době královské; ovládnutí Itálie Římany; politické zřízení Říma; punské války a ovládnutí Středomoří; krize a zánik republiky. Doba Augustova; vývoj impéria za principátu (adoptivní císaři, limes romanus); osudy...

Moderní politické dějiny Evropy – Demokracie

  4 FÁZE FORMOVÁNÍ STÁTU A NÁRODA (Stein Rokkan) 1. formování státu • trvala několik století • na západo-evropském kontinentě před vypuknutím VFR • politická elita stabilizovala určité hranice státu • politické, ekonomické a...

Obecné dějiny 1918 – 1945

Obecné dějiny 1918 – 1945 Otázka č. 4 Japonsko mezi válkami: japonský hospodářský vzestup, Washingtonská konference, první pokusy o stranicko-politický systém, nástup nacionalismu, mandžuská krize a útok na Čínu, odchod ze Společnosti národů Léta...

Starověké Řecko

Starověké Řecko Počátky řeckých dějin v době bronzové; vznik řecké civilizace; velká řecká kolonizace; politický vývoj v řeckých státech (Sparta, Athény); řecko – perské války; peloponéská válka a její důsledky; Alexandr Makedonský; kultura starověkého...

Gilbert – Large, s. 17-49 – Počátek nového století

Gilbert – Large, s. 17-49 Počátek nového století Pro vel­ké vlastníky půdy bylo přirozené, že cítili odstup vůči sluhům a zemědělským dělníkům. V časech velkých proměn není pro vládnoucí třídu problémem jen to, aby...