Kategorie: Dějepis

Habsburská říše po třicetileté válce

14. Habsburská říše po třicetileté válce Zápas Habsburků s Turky a Francií; české země v době barokní a české baroko; vláda Marie Terezie a Josefa II..; regionální dějiny v době baroka a osvícenství. Každodenní...

Tranzice

Nedemokratické režimy – autoritarismus, totalitarismus Totální ideologie – komunismus – marxismus – leninismus, neortodoxní varianty jako např.maoismus v Číně 2 koncepty totalitarismu -t. jako imanentní rys lidské povahy – E.H.Carr, K.R.Popper, J.L.Talmon, je to...

Evropa po třicetileté válce

13. Evropa po třicetileté válce a. „Zlaté století“ v Nizozemí a holandské umění; Anglie za vlády Stuartovců a anglické revoluce; Francie za vlády Bourbonů a válka o španělské dědictví; svatá říše římská a mocenský...

Porážka mocností Osy

13 – Porážka mocností Osy: jednání „Velké trojky“ – Teherán, Jalta, Postupim. Dohady o poválečném uspořádání (rozdělení) světa. Otevření fronty na Západě. Postup a přístup Sovětského svazu na obsazovaném i osvobozovaném území. Polská otázka....

Moderní politické dějiny Evropy

Moderní politické dějiny Evropy – 12. Tranzice- výpisky z četby Tony Judt -Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945 – str. 576-651 reálný socialismus-jeho budování bylo vyhlášeno na XIV. sjezdu KSČ v květnu 1971, měl...

České země v počátcích novověku a třicetiletá válka

12. České země v počátcích novověku a třicetiletá válka a. Český stát za prvních Habsburků (boj o náboženské a politické svobody); vzdělanost a umění v době rudolfínské; české stavovské povstání; třicetiletá válka a vojenský...

Socialismus

(výpisky z Wegse + o Únoru 1948 a od Brežněva do konce v literatuře nic nebylo, takže jsem něco málo doplnila s pomocí internetu) Sovětská strategie ve střední a jihovýchodní Evropě po roce 1945...

Evropa v počátcích novověku

11. Evropa v počátcích novověku Zámořské objevy a vznik koloniálních říší; reformace a katolická reforma; Habsburkové, Anglie, Francie, středovýchodní Evropa a Rusko v 15. a 16. století; renesance a humanismus. Zámořské objevy a vznik...

Moderní politické dějiny Evropy – Postmoderna

Moderní politické dějiny Evropy 10. Postmoderna -Wegs, J. Robert; Ladrech, Robert (2002): Evropa po roce 1945. Praha:Vyšehrad, s. 220-229, 266-311 Průběh a politické konsekvence roku 1968 v Západní Evropě -rok 1968 ovlivnit řadu událostí...

Český stát v době husitské a jagellonské

10. Český stát v době husitské a jagellonské a. Úsilí o nápravu života církve i společnosti (kazatelství, Jan Hus); počátky husitské revoluce (konflikty, artikuly, vytvoření různých husitských proudů, čáslavský sněm); vojenský život a pozemní...