Kategorie: Podnikové finance

Finanční řízení v podniku

 finanční analýza, zajištění kapitálu ke krytí finančních potřeb, rozhodování v alokaci kapitálu, hodnocení finanční výkonnosti, možnosti aplikace metody BSC. Finanční řízení v podniku Podstata FŘ je subjektivní ekonomická činnost zabývající se: – Získáváním potřebného množství...

Technicko-hospodářské normy v podniku

 (normy spotřeby materiálu, normy zásob, kapacitní normy, normy živé práce), metody a postupy při jejich stanovení a aplikace v konkrétních podmínkách, možnosti využití v systému ekonomického řízení. Technickohospodářské normy (THN) (n.spotřeby materiálu, n.zásob, kapacitní n., normy...

Zásobovací činnost

Zásobování – má za úkol zajistit podniku potřebný materiál v optimálním množství, ceně, kvalitě, termínu – materiál se dodává s určitým předstihem a tudíž musí být skladován nebo JUST IN TIME (právě v čas)...

Řízení oběžného majetku v podniku

zahrnuje: – řízení zásob – řízení pohledávek – řízení peněžních prostředků   1. 1. Řízení zásob efektivní zabezpečení výrobních i nevýrobních procesů v podniku surovinami, materiálem a výrobky v požadovaném množství a kvalitě   Řízení zásob...

Výrobní kapacita a časový fond

  – je maximální množství výrobků, které podnik může vyrobit za optimálních podmínek na svém výrobním zařízení za jednotku času (zpravidla rok). Je svázána s fixními náklady.   Optimální podmínky – jsou podmínky nejpříznivější, tzn....

Finance podniku – základní pojmy

  Likvidita Vyjadřuje schopnost firmy uhrazovat běžné závazky (splatné do 1 roku) převedením libovolného aktiva na peníze. Likvidita určitého majetku je tím větší, čím kratší je doba jeho přeměny na peněžní formu. Rozlišujeme tři...

Kalkulace nákladů – základní pojmy

kalkulace: jsou výpočetní postupy, kterými stanovíme náklady na kalkulační jednici kalkulační jednice: určitý výkon vymezený měřící jednotku ( ks, kg, m,…) úkol kalkulace: slouží ke sledování a řízení nákladů z hlediska věcného a k...

Manažerské pojetí nákladů

Náklady Náklady charakterizujeme jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů, účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů, včetně nutných nákladů spojených s činností podniku.   Aby bylo možné usměrňovat jejich výši a tím zajišťovat hospodárnost, musíme...

Tvorba organizační struktury

Nutnost organizování Nutnost organizovat podnik vyplývá z dělby práce, která je nutná zejména z těchto důvodů: rozsahu či objemu práce, která nemůže být zvládána jedním pracovníkem ( množství, různorodost, specializace), různorodosti práce (provedení práce...

Majetková struktura podniku

Věcné složky v podobě majetku podniku tvoří materiální základ podnikání, osobní složka v podobě zaměstnanců a podnikatele je lidským zdrojem podnikání.   Majetek – věcný základ pro výkon jeho hospodářské činnosti. Jedná se o...