Kategorie: Podnikové finance

Řízení oběžného majetku v podniku

  Řízení oběžného majetku podniku zahrnuje: – řízení zásob – řízení pohledávek – řízení peněžních prostředků   1. 1. Řízení zásob efektivní zabezpečení výrobních i nevýrobních procesů v podniku surovinami, materiálem a výrobky v požadovaném množství...

Příjmy z kapitálového majetku § 8

Příjmy z kapitálového majetku § 8 Příjmy z kapitálového majetku jsou § 8 odstavec 1 a) podíly na zisku z majetkového podílu na a. s., s. r. o. a k. s. b) podíly na...

Zúčtovací vztahy se zaměstnanci, společníky a institucemi

Zúčtovací vztahy se zaměstnanci, společníky a institucemi (zúčtování mezd a příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců, příp. společníků obchodní společnosti, zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, daň z příjmů a zaměstnanci, jiné pohledávky...

Zásoby

Zásoby (charakteristika a třídění zásob, oceňování zásob při pořízení a na skladě, odlišnosti v pořízení způsobem A a způsobem B, význam inventarizace zásob k datu účetní závěrky u způsobu B, dopady do účtování, charakteristika...

IAS/IFRS a jejich postavení v současném podnikovém výkaznictví

IAS/IFRS a jejich postavení v současném podnikovém výkaznictví (význam mezinárodní harmonizace účetnictví, směrnice (direktivy EU – 4., 7., 8.), obecná charakteristika IAS/IFRS a US-GAAPů, Koncepční rámec IAS/IFRS). 20. HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ A JEJÍ...

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (rozhodování, výplata podílů na zisku, resp. vypořádání ztráty kapitálové společnosti, tantiémy a odměny členů představenstva a dozorčí rady, příplatek mimo základní kapitál, omezení práva k rozdělení zisku – účetní...

Snižování základního kapitálu

Snižování základního kapitálu (důvody a možnosti snižování základního kapitálu – k úhradě ztráty, příp. na zvýšení rezervního fondu, odlišnosti proti snížení základního kapitálu s výplatou akcionářům – účetní principy, daňové souvislosti). – důvody a...

Zvyšování základního kapitálu

Zvyšování základního kapitálu (možnosti zvyšování základního kapitálu novým úpisem, z vlastních zdrojů, kombinovaným zvýšením, podmíněným zvýšením – účetní principy, daňové souvislosti). – nový úpis akcií a podílů, podmíněné zvýšení ZK v a. s., zvýšení...

Úpis a úhrada základního kapitálu při vzniku společnosti

Úpis a úhrada základního kapitálu při vzniku společnosti (peněžitý vklad vč. úhrady v cizí měně, nepeněžité vklady jednotlivých věcí, ocenění u vkladatele a u příjemce vkladu, podstata účtování u vkladatele i příjemce vkladu, účetní...