Kategorie: Ekonomická teorie

Příjmy a výdaje státního rozpočtu

Příjmy a výdaje státního rozpočtu A. Příjmy státního rozpočtu Příjmy státního rozpočtu se v zásadě člení na daňové a nedaňové. Do daňových příjmů se zahrnují: – daně (z příjmů, z nemovitostí, dědická, darovací a...

Odbyt podniku

1. Předmět a obsah odbytu podniku Odbyt podniku, který je aktem směny k níž dochází na trhu, vymezují teorie odbytu (prodeje), zkoumající zákonitosti a výsledky odbytu podniku. Nejpoužívanější odbytové teorie jsou • funkční odbytová...

Podnikové činnosti

1. Řízení podniku Podnik je složitým, relativně uzavřeným systémem, protože jeho činnost je ovlivňována okolím podniku, a to faktory přímého a nepřímého okolí. Je také integrální součástí celosvětového okolí. Úspěšně se rozvíjející podnik musí...

Obnova dlouhodobého majetku (Domarův efekt)

 Obnova dlouhodobého majetku (Domarův efekt) Domarův efekt, (reprodukční efekt odpisů) předpokládá existenci nesouladu mezi odpisy a obnovou za jeden z atributů ekonomického růstu. Matematické zdůvodnění a modelová formulace Domarova efektu vychází z následujícího zjednodušení:...

Zásobování podniku

1. Obsah a funkce zásobování podniku Podniková činnost zajišťující na trhu hmotné vstupy (činitele) nutné k provádění výrobních i nevýrobních činností podniku. K těmto činitelům patří: • suroviny a materiály (stávají se součástí vyráběných...

Výnos, náklady a hospodářský výsledek podniku

1. Výnosy podniku Výnosy podniku – peněžní částky získané ze všech činností za určité účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Realizují se v okamžiku...

Transformační proces podniku

1. Podstata a činnosti transformačního procesu 1.1 Vstupy a výstupy transformačního procesu Posláním transformačního procesu podniku je přeměnit (zhodnotit) vstupy na trhem žádané výstupy. Tento proces označujeme i jako výrobu, jejíž výsledkem jsou výrobky,...

Investiční činnost podniku

1. Pojetí, druhy, financování a plánování investic (I) Rozhodování o investici (kolik, do čeho, kdy a jak inves­tovat) patří k nejdůležitějším dlouhodobým rozhodováním v podni­ku, neboť jsou rozhodnutími o budoucím vývoji podniku a jeho...

Financování podniku

1. Význam a úkoly finančního řízení podniku Význam finanční činnosti podniku vyplývá z: • věcné stránky transformačního procesu – zahrnuje pořizování výrobních činitelů, výrobu a odbyt produktů, • finanční stránky transformačního procesu – pohybu...

Výrobní činnost podniku

1. Charakteristika výroby Výrobní činnost v rozhodující míře ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční schopnost jeho výrobků, rozhoduje o snižování výrobních nákladů, o zkracování dodacích lhůt, o zvyšování užitečnosti výrobků a šíři sortimentu. Definice pojmu...