Kategorie: Ekonomická teorie

Nástroje statické a dynamické finanční analýzy

 Nástroje statické a dynamické finanční analýzy. Charakteristika a užití soustav finančních ukazatelů. Bilance cash-flow. Zdroje pro finanční analýzu: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash- flow ,(výroční zpráva) Cíl: finanční analýzy je udělat rozbor finanční...

Základní linky podnikového ekonomického řízení

Základní linky podnikového ekonomického řízení. Význam procesního řízení a řízení prostřednictvím činností. Důvody pro klíčovou roli nákladů v ekonomickém řízení procesů podniku. Ke dvěma základním linkám řízení podniku (Výkony + Útvary) přibývá třetí: =...

Finanční cíle

Finanční cíle Každý podnikatelský subjekt si již při svém zakládání stanovuje cíl podnikání. Cílem se rozumí reálná představa toho, kam by se chtěl podnik dostat nebo čeho by chtěl dosáhnout v určitém časovém horizontu....

Manažerská fce podnikových účetních sestav

Manažerská fce podnikových účetních sestav a jejich informační interpretace, tříbilanční systém a jeho interpretace, varianty formy účetních sestav – bilance, stupňovitá forma Cílem účetnictví je zaznamenávat, sumarizovat, interpretovat a poskytovat ekonomická data o podniku...

Základní prvky podnikového řízení

Základní prvky podnikového řízení. Význam procesního řízení a prostřednictvím činností. Důvody pro klíčovou roli nákladů v ekonomickém řízení procesu podniku. Základní prvky podnikového řízení • Produkty • Procesy • Činnosti • Projekty • Útvary...

Právní formy společností

Právní formy společností Základní dělení : Osobní společnosti – ručí za závazky společnosti celým svým majetkem neomezeně, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, kapitálové vklady jsou možné , ale nejsou povinné, vedou podvojné účetnictví Kapitálové...

Obchodní činnost firmy

Obchodní činnost firmy Význam zahraničního obchodu Zahr. obchod je důležitou součástí národního hospodářství. Představuje směnu výrobků a služeb mezi jednotlivými zeměmi. Určité země nemají podmínky pro výrobu některých výrobků nebo záměrně šetří svojí přírodu...

Majetek podniku oběžný majetek podniku

  Oběžný majetek Je majetek, který neustále „obíhá“, mění svou formu, podobu, během svého zpracování od vstupu materiálu do výrobního procesu až po finální výrobek, který je prodán a potom zaplacen. Často je spotřebováván...

Mmajetek firmy

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podniku Majetek firmy souhrn všech majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv), které jsou ocenitelné penězi, slouží k podnikání a jsou majetkem podnikatele – firmy. Aktiva = majetek uspořádaný...

Finanční majetek podniku

Schéma členění majetku podnikatelského subjektu: Majetek podnikatelského subjektu Dlouhodobý majetek Krátkodobý majetek HMOTNÝ dlouhodobý hmotný zásoby NEHMOTNÝ nehmotný pohledávky FINANČNÍ finanční krátkodobý finanční majetek DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (finanční investice) Majetek, který společnost bude vlastnit...