Kategorie: Ekonomická teorie

Ekonomika podniku

Ekonomika podniku 1.Podstata, znaky a vlastnosti podniku Podnikání – soustavná činnost, vykonávaná samostatně podnikatelem ve vlastním jménu a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikatel – FO realizuje podnikatelskou činnost, právní subjekt reprezentovaný...

Časové plánování

jde o koordinaci zdrojů: pracovníků materiálů strojů a zařízení nakupovaných služeb subdodávek Cílem časového plánování je: 1) definování činností potřebných pro realizaci cílů (např. realizace stavby) 2) stanovení logických návazností činností 3) stanovení termínu...

Podstata, znaky a vlastnosti podniku

Podstata, znaky a vlastnosti podniku Podnikání – soustavná činnost, vykonávaná samostatně podnikatelem ve vlastním jménu a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikatel – FO realizuje podnikatelskou činnost, právní subjekt reprezentovaný jedincem Podnikatel...

Financování podniku

1. Význam a úkoly finančního řízení podniku Význam finanční činnosti podniku vyplývá z: • věcné stránky transformačního procesu – zahrnuje pořizování výrobních činitelů, výrobu a odbyt produktů, • finanční stránky transformačního procesu – pohybu...

Akciová společnost

Společnost může být založena jedním zakladatelem – PO – zakladatel podepisuje zakladatelskou listinu. Zakládají-li dva nebo více zakladatelů, uzavřou společenskou smlouvu. Založení společnosti se může uskutečnit: v zakladatelské listině nebo smlouvě musí být uveden...

Výrobní činnost podniku

Výrobní činnost je tou činností podniku, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční schopnost jeho výrobků. Výrobní činnost podniku (výroba podniku) spočívá v přeměně (transformaci) výrobních faktorů (výrobních činitelů, vstupů) ve výrobky (výstupy)....

Ekonomika veřejného sektoru – Ekonomika bydlení

Ekonomika veřejného sektoru – Ekonomika bydlení Pojem a funkce bydlení • Bydlení je sociálním procesem. • Je spojeno se sociálním rozvoje oblasti, v níž se realizuje lidská reprodukce. • Nelze redukovat pouze na sféru...

Zásobování

Zásobování patří mezi velmi důležité podnikové aktivity. Při řízení zásob se jedná v podstatě o řešení tří základních problémů: 1. jak velké zásoby materiálu mají být objednány pro určitý časový úsek; 2. v jakých...

Ekonomika církví a náboženských společností

Charakteristika církví a náboženských společností – označení církev se pojí zejména s křesťanstvím náboženstvím – mimokřesťanská společenství (židé, muslimové, buddhisté apod.) odmítají označení církev a označují se jako náboženské společnosti Právní zakotvení – na...