Kategorie: Ekonomická teorie

Pohled na vývoj strategického řízení

o Ansoffův model – 60. léta, řešení růstu podniku kombinací 2 faktorů (výrobku a trhu) o Začátek 70. let, podnik je kapitálová hodnota, třeba ji zvýšit, vliv mají 2 faktory (tržní pozice a přitažlivost...

Strategie a strategické řízení podniku

plán je brán jako automatická činnost (minulé roky) v dnešní době se začíná klást důraz na zvyšování hodnoty, promítá se to do strategického myšlení podniku strategie nám stanoví jak se k cíli dostat plánování...

Podnikové početnictví

Podnikové početnictví Pojmem „podnikové početnictví“ se zastřešuje celek informačních ekonomických disciplín, které slouží pro sběr, třídění, transformaci a poskytování informací podstatných pro jednotlivá rozhodování na všech úrovních řízení podniku. Do tohoto celku se obvykle...

Řízení nákladů při vývoji nových výrobků

Řízení nákladů při vývoji nových výrobků. Role užitku, ceny, nákladů, technického řešení produktů a procesů. Jejich vzájemná interakce. Metoda Target Costing (limitní, cílová kalkulace). = Řízení vývoje (inovace) produktu, řízení přípravy zakázky, ap. tak,...

Provozní rozpočty

Provozní rozpočty. Tvorba a vyhodnocování. Specifikace klíčových vzájemných vazeb na plánování (kapacitní i celkové), kalkulaci, operativní evidenci. Příklady způsobu určování výše nákladových položek. Definice: Rozpočty jsou nástrojem vnitropodnikového řízení a ve srovnání s finančním...

Víceúrovňové schémata variabilní kalkulace, jeho tvorba a vazby.

Víceúrovňové schémata variabilní kalkulace, jeho tvorba a vazby. Základní schéma propočtu: Dvoustupňová varianta +Výnosy (tržby) Jednostupňová varianta -Variabilní přímé náklady =Příspěvek na úhradu 1 -Fixní přímé náklady =Příspěvek na úhradu 2 (zisk) Schéma vícestupňové...

Dlouhodobé finanční zdroje

Dlouhodobé finanční zdroje Dlouhodobý kapitál zahrnuje vlastní kapitál a také dlouhodobý cizí kapitál. Charakteristickým znakem je splatnost delší než jeden rok. Investiční úvěr – Slouží pro financování investičních projektů. Splatnost je 5 – 10...

Finanční zdroje

Finanční zdroje. Vlastní finanční zdroje. Finanční zdroje Výroba výrobků, jejich vývoj a odbyt vyžadují odpovídající finanční zdroje potřebné na financování provozních a investičních výdajů. Provozní a investiční činnost firmy lze v zásadě financovat dvěma...

Řízení provozního kapitálu podniku

Řízení provozního kapitálu podniku. Vazby mezi hmotnými a finančními procesy. Kvantifikace potřeby pracovního kapitálu. Formy finančního krytí potřeby kapitálu. • Hlavní a vedlejší funkce řízení podniku: – výroba, odbyt, zásobování= hlavní funkce – finanční...