Kategorie: Finančnictví

Bilance banky

Jako u každého podniku, tak i u banky získáme důležité informace o její činnosti ze dvou BILANCE BANKY nejdůležitějších účetních výkazů: a) bilance /též rozvaha/ b) výkaz zisku a ztrát Majetek – aktiva /velmi...

Banky v České republice

Banky v České republice V České republice působí 39 bank včetně těch zahraničních (a spořitelen). ABN Ambro Bank N.V., BAWAG Bank CZ, CALYON S.A. (organizační složka), CITCO – Finanční trhy a.s., Citibank a.s., Česká...

Bankovnictví a kapitálové trhy

Bankovnictví a kapitálové trhy Ing. Forišková Dana, Ph.D A418 ; PO 13:00 – 14:00 Zkouška – písemná a ústní část – písemná – asi testové otázky, plus otevřené, 20 otázek – max. 40 bodů,...

Zajištění úvěrů

Zajištění úvěrů • veškerá opatření prováděná bankou k vyloučení, resp. minimalizaci rizika spojeného s poskytnutým úvěrem, tzn. řádného splacení úvěru včetně úroků, • nástroje používané k zajištění úvěrů: o bonita klienta – prověrka úvěrové...

Depozitní produkty

• cizí zdroje, banka je v pozici dlužníka, klient je věřitel, banka si od něj půjčuje peníze Úročení depozitních produktů • úroková sazba – relativní míra úroku, vyjadřována v procentech na roční bázi (p.a.),...

Platební produkty – směnky

Platební produkty –  směnky 1. Směnky • Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. • Směnka = cenný papír, v němž je určitá osoba zavázána zaplatit oprávněnému majiteli směnky směnečnou částku. Směnka musí obsahovat...

Charakteristika bankovních produktů

Charakteristika bankovních produktů: • společné rysy bankovních produktů: o služba nemateriální povahy, o dualismus, o vzájemná propojenost a podmíněnost. Dualismus • hodnotová stránka • věcná stránky Dualismus = vzájemná propojenost a podmíněnost o Produkty...

Bankovnictví – Nástroje platebního styku

Bankovnictví – Nástroje platebního styku PLATEBNÍ STYK • Platební styk můžeme charakterizovat jako převod prostředků formou oběživa nebo účetních peněz • Je zařazován do bilančně neutrálních obchodů, banka při těchto obchodech nepracuje s úroky,...

Měnové agregáty

Měnové agregáty • empirická definice peněz, která vychází ze stanovených položek • představují souhrn peněžních prostředků s určitým stupněm likvidity • M1 – „úzké peníze“ – oběživo a zůstatky, které lze okamžitě převést na...

Bilance banky, výkaz zisku a ztrát

1. Podstata bilance banky • zahrnuje rozvahu a podrozvahu, o rozvaha – obsahuje aktuální aktiva a pasiva, o podrozvaha – zahrnuje aktiva a pasiva budoucí. Struktura podrozvahových položek bank je velmi složitá. Je-li daný...