Kategorie: Hospodářská politika

Fiskální disciplína v měnové unii

Legislativní rámec Paktu stability a růstu. Programy stability a konvergenční programy. Dosavadní vývoj a plnění Paktu stability a růstu. Reforma Paktu stability a růstu – balíček šesti aktů reformy ekonomického vládnutí „six-pack“. Analyzujte fiskální...

Měnová politika zemí EU

 nezapojených do měnové unie. Kurzový mechanismus ERM II. Kurzová politika a plnění konvergenčních kritérií zemí neparticipujících na měnové unii. Strategie členských zemí v otázce přistoupení k eurozóně. Jaké jsou oficiální klíčové dokumenty ČR pro...

Strategie měnové politiky ECB

 Prioritní cíl a jeho kvantifikace. Pilíře měnové strategie ECB. Hlavní kategorie nástrojů měnové politiky ECB a jejich využití. Je ECB při realizaci společné měnové politiky úspěšná? Jaké postavení za dobu své existence získala eurozóna...

Jednotný vnitřní trh EU a jeho důsledky pro ČR

Do roku 2020 by mělo být dosaženo 5 konkrétních cílů Zvýšit míru zaměstnanosti na 75% obyvatelstva v produktivním věku 3% HDP by měla být do výzkumu a vývoje investována V oblasti klimatu by mělo být dosaženo...

Lisabonská smlouva

činí z dosavadní procedury „spolurozhodování“ řádnou legislativní proceduru. Ponechává jen několik vyjímek (23 případů), kde je EP pouze konzultován. Navíc i v těchto oblastech je EP posílen – protože v některých případech doposud není...

Soudní dvůr Evropských společenství

(často nazývaný jen „Soudní dvůr“) byl založen v roce 1952 Smlouvou o založení ESUO. Má sídlo v Lucemburku. Jeho úkolem je zajišťovat, aby právní předpisy EU byly vykládány a uplatňovány ve všech zemích EU...

Podpora malých a středních podniků

– kategorie firem, která je svým způsobem hýčkána institucemi EU, jsou to firmy, které mohou rychle vyplňovat mezery na trhu x protiváha větším firmám. Snahou je, aby nebyly znevýhodněny. Vytváří se jim příznivější klima....

Koordinované komunitární politiky

-strukturální pol., regionální pol., politika na podporu výzkumu a techn. Rozvoje, energetická politika, pol. ochrany životního prostředí   Aktuality! Sledovat ke zkoušce! Dramatizuje se situace se s Řeckem – pomoc dojednaná ve výši 3.4. 110mld....

Zemědělská politika

(rybolovná) Tradiční politika – smlouva Římská, zemědělská pol. je na integrační úrovni řešena po všechna následující desetiletí – motivy pro její existenci se měnily. Liší se hlediskem přírodních vlivů – v celém odvětví je nižší...

Hospodářská politika – pojmy

ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli, smlouva byla podepsána v roce 1951 Belgií, Lucemburské, Nizozemskem, Francií, Itálií a Německem.   ESVO – Evropské sdružení volného obchodu (známě také jako EFTA) založené státy Dánskem, Norskem,...