Kategorie: Hospodářská politika

Energetická politika

  Cíle energetické politiky léta – preference jaderné energetiky léta – úsilí snížit závislost na dovozu ropy 1986 – 1995 restrukturalizace v energetickém sektoru v současnosti – růst úspor energie a větší efektivnost v...

Podpora malých a středních firem

  – podporovány z nadstátní i národní úrovně – doplňují z hlediska pestrosti trhu strukturu velkých transnacionálních korporací – mírnější předpisy v rámci kartelových dohod, státní podpory, – pravidla „DE MINIMIS“ = princip, že určité skupiny subjektů...

Společná dopravní politika

– existují situace, kdy dopravní politika je realizovaná na úrovni institucí ES (např. přechod mezi ČR a Polskem) – 50, 60, 70 léta – orgány nenaplňovali SDP – pol- 80. let – kvalitativní změna...

Česko na své cestě k euru

  Efekty vstupu ČR do EU Efekty dosažené vstupem Česka do Evropské unie jsou spojeny se zakotvením v evropském právním prostředí ↓ makroekonomická stabilita (nízká inflace, posilující měna, zrychlující růst ekonomiky, konkurenceschopný vývoz, nízký...

Měnová a hospodářská unie

  – navazuje na obchodní pol a pol. ochrany hosp. soutěže – aby trh, s problémy měnového kurzu způsobující výkyvy na trhu, fungoval správně – snaha odbourat překážky i v měnové oblasti – do 90. let...

Politika na ochranu spotřebitelů

  – od roku 93: – s podpisem maastrichtské smlouvy – dotváření JVT   Do té doby: 1975 – 1. program ES pro politiku na ochranu a informování spotřebitelů soustřeďující se na 5 základních práv:...

Společné politiky

  Single European Market   – odstranění překážek (hygienických, sanitárních, …) je velice složité, prakticky nerealizovatelné – cílem je harmonizace (nikoliv unifikace) tržního protředí – daňové bariéry – velmi citlivé – snahy o to,...

Komuninitární právo a Mechanismus financování EU

Právo je jedním z nástrojů vytváření HP Evropskou legislativu můžeme považovat za hlavní nástroj HP EU. acquis communautaire = výdobytky integračního procesu – i řada dokumentů, které nemají právní povahu   KOMUNITÁRNÍ PRÁVO JE SYSTÉMEM...

Německé předsednictví

  – leden – červen 07 – muselo vyjít ze základních priorit Priority Diplomatická smrť – resuscitace „odložené smlouvy“ Smlouva o euroústavě – byla přepracována do Lisabonské smlouvy – o EU, fungování EU summity:...

Odpisování dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek slouží podniku delší dobu, a proto náklady na jeho pořízení nelze zahrnout do nákladů toho období, ve kterém vznikly. V průběhu používání dlouhodobého majetku dochází k jeho opotřebení, ať už se jedná...