Kategorie: Jazyky

Psaní velkých písmen

Podstatná jména obecná – neoznačují určitou osobu, zvíře, či věc, ale označují kteroukoli osobu, zvíře, nebo věc toho druhu (např. chlapec, pes, město, řeka) Podstatná jména vlastní- označují určitou osobu, zvíře, nebo věc (např....

Literární pojmy – přehledně a jednoduše

Aliterace – opakování shodných hlásek na začátcích slov. Př.: kolo – kostlivec Anafora – opakování stejných slov na začátku veršů, půlveršů nebo strof Darmo – řeko, tvoje lkání darmo – tmavou nocí zní (K....

Důležité pojmy z oblasti literatury – Druhy literatury

Druhy literatury: Lyrika – druhy: milostná, přírodní, politická, duchovní a reflexivní žánry: óda, hymnus, žalm, elegie, sonet, villonská balada, píseň a epigram Epika – žánry: román, povídka, balada, satira, novela, poéma, epos, bajka, pověst,...

Co je to přívlastek?

Přívlastek závisí na podstatném jménu a blíže určuje jeho význam. Přívlastek může být shodný, nebo neshodný. Přívlastek shodný: – se s podstatným jménem shoduje v rodě, čísle a pádě. Stojí zpravidla před ním (ale...

Co je to příslovečné určení?

Příslovečné určení zpravidla rozvíjí sloveso a blíže určuje okolnosti, za kterých děj probíhá (místo, čas, způsob a jiné). Proto se na něj ptáme různými příslovci (někdy také pádovými otázkami). Příslovečným určením bývá často příslovce...

Co to je předmět?

Předmět je rozvíjející větný člen, který obvykle rozvíjí sloveso a jeho pád je tímto slovesem řízen. Proto se na něj ptáme skoro všemi pádovými otázkami, kromě otázky 1. pádu – Kdo?, Co?. Předmět bývá...

Základní větné členy

Základními větnými členy jsou podmět a přísudek. Tvoří dohromady základní stavební dvojici (holou větu). Podmět – Vyjadřuje průvodce děje, nebo nositele vlastnosti. Ptáme se na něj přísudkem a formou Kdo? Co?. Je vyjádřen podstatným...

Jak správně napsat popis události?

Popis události může zahrnovat popis slavnosti, svátku, nebo oslavy. Můžeš užívat hovorového, nebo spisovného jazyka. Vybraný styl však musíš dodržovat. Velmi často se v tomto typu popisu používá trpný rod. Úvod (odstavec 1) Uveď...

Jak správně napsat popis místa?

Popis místa musí jasně navazovat na téma zadání s odůvodněním volby. Je třeba se držet vybraného stylu! Můžeš užít spisovný i hovorový jazyk. Úvod (odstavec 1) Uveď nezbytné informace, tedy kde se dané místo...