Kategorie: Humanitní vědy

Pravěk

2. Pravěk a. Čtvrtohory; vývoj člověka; vývoj lidské společnosti v paleolitu, neolitu, eneolitu, době bronzové a železné; nejznámější kultury v Evropě; Keltové a Germáni v Evropě před obdobím tzv. stěhování národů. b. regionální dějiny...

Evropa po Vídeňském kongresu

17. Evropa po Vídeňském kongresu Období restaurace; průmyslová revoluce a vznik kapitalistické společnosti; politické proudy 19. století; revoluce 1848 (světová); vývoj britského impéria a Francie v 19. století; sjednocení Itálie a Německa; utužení absolutismu...

Velká francouzská revoluce a napoleonské války

16. Velká francouzská revoluce a napoleonské války Osvícenství ve Francii a nové představy o uspořádání státu; konec absolutismu ve Francii, konstituční monarchie, republika a jakobínská hrůzovláda; direktorium a konzulát; císařství Napoleona I. a napoleonské...

Dějiny USA

15. Dějiny USA Velká Británie a počátky jejího impéria v 18. století; americká revoluce; vývoj USA v 19. století: osídlování Západu, válka Severu proti Jihu a indiánské války; hospodářství, politika a územní expanze po...

Habsburská říše po třicetileté válce

14. Habsburská říše po třicetileté válce Zápas Habsburků s Turky a Francií; české země v době barokní a české baroko; vláda Marie Terezie a Josefa II..; regionální dějiny v době baroka a osvícenství. Každodenní...

Tranzice

Nedemokratické režimy – autoritarismus, totalitarismus Totální ideologie – komunismus – marxismus – leninismus, neortodoxní varianty jako např.maoismus v Číně 2 koncepty totalitarismu -t. jako imanentní rys lidské povahy – E.H.Carr, K.R.Popper, J.L.Talmon, je to...

Evropa po třicetileté válce

13. Evropa po třicetileté válce a. „Zlaté století“ v Nizozemí a holandské umění; Anglie za vlády Stuartovců a anglické revoluce; Francie za vlády Bourbonů a válka o španělské dědictví; svatá říše římská a mocenský...

Porážka mocností Osy

13 – Porážka mocností Osy: jednání „Velké trojky“ – Teherán, Jalta, Postupim. Dohady o poválečném uspořádání (rozdělení) světa. Otevření fronty na Západě. Postup a přístup Sovětského svazu na obsazovaném i osvobozovaném území. Polská otázka....