Kategorie: Daňová problematika

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek (charakteristika, zaměření na cenné papíry a podíly – třídění, podstata a rozdíly, oceňování při pořízení, oceňování k datu účetní závěrky, prodej cenných papírů a podílů vč. daňových dopadů). (charakteristika, zaměření na...

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek (charakteristika, zaměření na cenné papíry a podíly – třídění, podstata a rozdíly, oceňování při pořízení, oceňování k datu účetní závěrky, prodej cenných papírů a podílů vč. daňových dopadů). (charakteristika, zaměření na...

Správa daní a poplatků

Správa daní a poplatků (zastupování daňových subjektů, daňová kontrola a místní šetření, způsoby stanovení Zastupování daňových subjektů Zastoupení může být: • Obligatorní (zákonné) • Smluvní (např. plná moc) Každý může před správcem daně jednat...

Správa daní a poplatků

Správa daní a poplatků (daňové subjekty, základní zásady daňového řízení, lhůty v daňovém řízení, způsoby Upravuje zákon o správě daní a poplatků Příspěvek = dobrovolná platba Daň = povinná, nenávratná, neúčelová, neekvivalentní, zákonem určená...

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (předmět daně, plátci daně, registrace, místo plnění, zdanitelná plnění, osvobozená plnění, intrakomunitární plnění, dovoz a vývoz, základ daně, sazby daně, daň na výstupu, nárok na odpočet daně, daňové doklady, daňové...

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob (poplatníci daně, předmět daně, osvobození od daně, dílčí základy daně, základ daně, nezdanitelné částky, odčitatelné položky, slevy na dani, daň a zálohy na daň, daňové Poplatníci daně (Upravuje §2...

Odložená daň z příjmů

Odložená daň z příjmů (podstata a význam, současná účetní úprava odložené daně, vybrané tituly pro vznik odložené daně, zdůvodnění, způsob a metoda výpočtu odložené daně, účetní závěrka a Podstata a význam Upravuje český účetní...

Závěrkové práce k datu roční účetní závěrky

11. Závěrkové práce k datu roční účetní závěrky (specifické závěrkové operace související se zásadami věrného a poctivého obrazu, opatrnosti, časové a věcné souvislosti apod., význam inventarizace, oceňování k datu účetní závěrky, uzavření účetnictví prostřednictvím...

Náklady a výnosy

 Náklady a výnosy (charakteristika skupin provozních, finančních a mimořádných nákladů, časová a věcná souvislost s účetním obdobím, využití přechodných účtů aktiv a pasív, podstata účtování a způsob vykazování, opravy nákladů a výnosů minulých let,...