Kategorie: Banky

Charakteristika bankovních produktů

Charakteristika bankovních produktů: • společné rysy bankovních produktů: o služba nemateriální povahy, o dualismus, o vzájemná propojenost a podmíněnost. Dualismus • hodnotová stránka • věcná stránky Dualismus = vzájemná propojenost a podmíněnost o Produkty...

Bankovnictví – Nástroje platebního styku

Bankovnictví – Nástroje platebního styku PLATEBNÍ STYK • Platební styk můžeme charakterizovat jako převod prostředků formou oběživa nebo účetních peněz • Je zařazován do bilančně neutrálních obchodů, banka při těchto obchodech nepracuje s úroky,...

Měnové agregáty

Měnové agregáty • empirická definice peněz, která vychází ze stanovených položek • představují souhrn peněžních prostředků s určitým stupněm likvidity • M1 – „úzké peníze“ – oběživo a zůstatky, které lze okamžitě převést na...

Bilance banky, výkaz zisku a ztrát

1. Podstata bilance banky • zahrnuje rozvahu a podrozvahu, o rozvaha – obsahuje aktuální aktiva a pasiva, o podrozvaha – zahrnuje aktiva a pasiva budoucí. Struktura podrozvahových položek bank je velmi složitá. Je-li daný...

Cíle centrální banky

Cíle centrální banky – základním cílem je péče o zdravý měnový vývoj, (je úzce spjatý s ekonomickým vývojem v zemi) – stabilita měny: • vnitřní stabilita měny – jde o zajištění stability cen v...

Mezibankovní trh

Mezibankovní trh mezibankovní trh nefunguje izolovaně, s krátkodobými instrumenty se zde obchoduje, i s českou měnou i se zahraniční, vstup na něj mají i další instituce ne jen CB a banky Motivy bank vstupu...

Alternativní formy financování

Alternativní formy financování • banky nabízejí i alternativní produkty umožňující financování klientů včetně zajištění proti rizikům,(nemusí je poskytovat banky jako takové, ale například i jejich dceřinné společnosti) • mezi nejvýznamnější patří: o faktoring, o...

Bankovní záruky

Bankovní záruky Právní úprava bankovní záruky Bankovní záruka je zajišťovacím instrumentem. Má univerzální povahu. Zajišťuje rizika plynoucí ze závazkových vztahů. Jde především o riziko prodávajícího spojené s platební neschopností či nevůlí kupujícího. Zajišťuje ovšem...

Bankovní leasing

Bankovní leasing Jde o pronájem investičního zařízení či předmětů dlouhodobé spotřeby, příp. jiných předmětů uživateli (nájemci) za předem sjednané nájemné a to na dobu určitou či neurčitou. Pro nájemce tedy představuje možnost užívání majetku,...

Bankovní záruky

Bankovní záruky – je to zvláštní forma ručení, při kterém je ručitelem banka – bankovní záruku může potvrdit i jiná banka než ta, jenž je uvedena v záruční listině – Druhy bankovních záruk: ●...