DobréZnámky.cz

Ochrana hospodářské soutěže na jednotném vnitřním trhu

 Vymezte pojem „hospodářská soutěž“. Specifikujte relevantní trh. Přibližte formy zneužití hospodářské soutěže. Z jakého důvodu je potřebná ochrana hospodářské soutěže na vnitřním trhu? Jakými způsoby je možné prosazovat dodržování pravidel hospodářské soutěže? Je fungování...

Finanční, dluhová a hospodářská krize eurozóny

V čem lze spatřovat příčiny současné krize v eurozóně? Objasněte průběh krize a mechanismy stabilizace hospodářské situace v eurozóně. Jaké jsou scénáře budoucího vývoje eurozóny? Lze považovat Smlouvu o fiskální odpovědnosti za optimální fiskální...

Fiskální disciplína v měnové unii

Legislativní rámec Paktu stability a růstu. Programy stability a konvergenční programy. Dosavadní vývoj a plnění Paktu stability a růstu. Reforma Paktu stability a růstu – balíček šesti aktů reformy ekonomického vládnutí „six-pack“. Analyzujte fiskální...

Měnová politika zemí EU

 nezapojených do měnové unie. Kurzový mechanismus ERM II. Kurzová politika a plnění konvergenčních kritérií zemí neparticipujících na měnové unii. Strategie členských zemí v otázce přistoupení k eurozóně. Jaké jsou oficiální klíčové dokumenty ČR pro...

Strategie měnové politiky ECB

 Prioritní cíl a jeho kvantifikace. Pilíře měnové strategie ECB. Hlavní kategorie nástrojů měnové politiky ECB a jejich využití. Je ECB při realizaci společné měnové politiky úspěšná? Jaké postavení za dobu své existence získala eurozóna...

Jednotný vnitřní trh EU a jeho důsledky pro ČR

Do roku 2020 by mělo být dosaženo 5 konkrétních cílů Zvýšit míru zaměstnanosti na 75% obyvatelstva v produktivním věku 3% HDP by měla být do výzkumu a vývoje investována V oblasti klimatu by mělo být dosaženo...

Dopravní politika

  Vedle zemědělství, zahraničního obchodu a rybolovu je doprava čtvrtým a posledním odvětvím, u něhož se členské státy rozhodly předat veškeré kompetence na úroveň Společenství, tedy provádět zde společnou politiku. V současné době dochází v Evropské...

Pojetí světové ekonomiky jako předmětu zkoumání

Světová ekonomika – vědní disciplína, studijní obor Světové hospodářství – obsahem vědní disciplína světové ekonomiky Pojetí: Široké – světové hospodářství je ekonomický systém, který je tvořen prvky a vazbami (kapitálové, měnové atd. Úzké –...

Světová ekonomika

  V současnosti probíhá ve světě globalizace a internacionalizace. Ty mají za následek vznik mezinárodních organizací (např. WTO). Zlom s velkou ekonomickou krizí na konci 20. let 20. století – Zánik dosavadních ek. Vztahů. Dospělo se...

Systémové pojetí světové ekonomiky

 jako reálného objektu a vědní disciplíny   Světová ekonomika jako reálný sociálně-ekonomický systém světová ekonomika představuje reálný sociálně-ekonomický systém, jehož základními prvky jsou ekonomiky národních států a vazbami mezi nimi toky zboží, služeb, faktorů...